Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe NR 9/ZAD3/NIPR/201421.03.2014 13:54

Zapytanie ofertowe NR 9/ZAD3/NIPR/2014. Przeprowadzenie egzaminu „Certified LabView Associate Developer Exam Entry-level NI Certyfication Exam”

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/Zad. 3/NIPR/201419.03.2014 13:52

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/Zad. 3/NIPR/2014 Aktualizacja multimedialnej prezentacji promocyjno-informacyjnej i spotu reklamowego kierunku inżynieria materiałowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/Zad. 3/NIPR/2014 na Przeprowadzenie dwóch kampanii reklamowych na portalach informacyjnych.12.03.2014 14:03

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na: Przeprowadzenie na portalach informacyjnych dwóch kampanii reklamowych promujących kierunek inżynieria materiałowa realizowany na Uniwersytecie Rzeszowskim.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 14/REC/ZAD3/NIPR/201304.11.2013 09:50

Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu „Komputerowe wspomaganie projektowania materiałowego” dla studentów kierunku inżynieria materiałowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/REC/ZAD3/NIPR/201304.11.2013 09:45

Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu „Zarządzanie i organizacja pracy” dla studentów kierunku inżynieria materiałowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 12/REC/ZAD3/NIPR/201304.11.2013 09:39

Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu „Ergonomia i bezpieczeństwo pracy” dla studentów kierunku inżynieria materiałowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 11/REC/ZAD3/NIPR/201304.11.2013 09:36

Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu „Algebra” dla studentów kierunku inżynieria materiałowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/REC/ZAD3/NIPR/201304.11.2013 09:30

Dotyczące przygotowania recenzji oraz weryfikacji merytorycznej i dydaktycznej skryptu do przedmiotu „Analiza matematyczna” dla studentów kierunku inżynieria materiałowa.

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi cateringowej na Dniu Otwartych Drzwi Projektu31.10.2013 11:48

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu dotyczącym wykonania zamówienia usługi cateringowej na Dniu Otwartych Drzwi Projektu, w ramach projektu pn. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego. Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena brutto - 100% Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawa P.z.p. Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał następującego wykonawcę: „CAMPO” Agnieszka Bodziony, ul Okulickiego 15, 35-222 Rzeszów Uzasadnienie prawne: art. 91 ust.1 ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: oferta najkorzystniejsza cenowo, niepodlegająca odrzuceniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/ZO/ZAD4/NIPR/201318.10.2013 16:14

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego przygotowanie autorskiego raportu z Debaty pn. Modyfikacja programów kształcenia na kierunku socjologia zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców oraz gospodarki opartej na wiedzy.