Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników03.02.2015 12:06

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę podręczników dla uczestników warsztatu metodologicznego.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie warsztatu metodologicznego30.01.2015 14:50

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatu metodologicznego dla pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii UR, pn. „Standaryzacja narzędzi badawczych za pomocą analiz psychometrycznych ze szczególnym uwzględnieniem IRT”.

Zapytanie ofertowe na dostawę 40 szt. pamięci przenośnych (pendrive) trwale oznaczonych logo UE oraz PO KL08.12.2014 15:31

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pamięci przenośnych.

Zapytanie ofertowe na przygotowanie raportu z debaty12.11.2014 15:08

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego przygotowanie autorskiego raportu z Debaty pn. Organizacja i realizacja staży studenckich z perspektywy pracodawców, pracowników naukowo – dydaktycznych Instytutu Socjologii UR oraz studentów kierunku socjologia.

Zapytanie ofertowe na udział w Komisji24.10.2014 13:51

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej oceniającej prace zgłoszone do IV edycji Konkursu na najlepszy projekt badawczy – pracę licencjacką.

Zapytanie ofertowe na wydruk broszur informacyjnych o Projekcie NIPR22.10.2014 10:07

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wydruk broszur informacyjnych o Projekcie.

Zapytanie ofertowe_przygotowanie recenzji raportów z badań15.09.2014 16:08

Termin składania ofert: 23.09.2014 r. do godz. 12.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/ZAD4/NIPR/201411.04.2014 10:56

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy krzeseł biurowych (10 szt.). Termin składania ofert: 24.04.2014 r., do godz. 15.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/ZAD4/NIPR/201411.04.2014 10:06

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy flipcharta (1 szt.). Termin składania ofert: 24.04.2014 r., do godz. 15.00.

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa cateringowa - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY27.03.2014 13:35

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawa P.z.p. Zamawiający do realizacji zamówienia wybrał następującego wykonawcę: RZESZOWSKA, Rafał Witek Pl. Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów Uzasadnienie prawne: art. 91 ust.1 ustawy Pzp Uzasadnienie faktyczne: oferta najkorzystniejsza cenowo, niepodlegająca odrzuceniu.