Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/ZO/ZAD4/NIPR/2015


ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 16/ZO/ZAD4/NIPR/2015

 

Wydruk 3 monografii wraz z opracowaniem edytorskim i graficznym.

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy do złożenia oferty cenowej na  wydruk publikacji naukowych z zakresu socjologii w łącznym nakładzie 150 szt. (po 50 szt. każdej monografii).

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

I.          Przedmiotem zamówienia jest wydruk 3 monografii w nakładzie 50 szt. (razem 150 szt.)

II.        Opracowanie edytorskie i graficzne oraz korekta językowa (w ciągu max. 7 dni kalendarzowych).

  1.     Zamawiający dostarczy Wykonawcy monografie w formacie A4 (pliki .docx).
  2.     Zawartość tekstów obejmuje publikacje naukowe z zakresu socjologii (w języku polskim), które mają zostać wydrukowane w następujący sposób:

a)      Zadruk środka: dwustronny, czarno-biały 1+1, materiał: papier offsetowy 90g/m

b)      Projekt każdej okładki wg wzoru Zamawiającego (kolorowa grafika). Strona tytułowa: zgodnie z informacją od Zamawiającego, kompozycja strony tytułowej z elementami graficznymi i tytułem, nadruk na okładce dwustronny: 1 strona grafika. Okładka musi zawierać logo  Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu oraz informację: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2 strona – wg zlecenia Zamawiającego.

c)      Skład i łamanie tekstu; w tym opracowanie i ujednolicenie spisów treści, indeksów, tabel, schematów, tablic, formatu zdjęć, wszelkie inne czynności związane z przygotowaniem do druku w tym obróbka komputerowa fotografii i rysunków.

d)      Ujednolicenie formatu/stylu przypisów wszystkich tekstów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

3.      Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu wersji elektronicznej każdej publikacji w formacie PDF (całej książki wraz z okładką oraz PDF-y każdego artykułu z osobna).

4.      Szczegółowe informacje dotyczące treści/zawartości monografii zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy.

5.      Wszelkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych zmian lub korekt w projektach będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.

6.      Nadanie numeru ISBN na każdą publikację – numer dostarczony przez Wykonawcę.

7.      Egzemplarze obowiązkowe do bibliotek dostarczy Zamawiający.

 

III.  Wydruk 3 monografii.

 

Nakład:

1)      3 monografie w nakładzie 50 szt. (razem 150 szt.)

2)      Monografie zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

3)      Objętość:

Monografia 1 – ok. 456 tys. znaków ze spacjami, ok. 20 tabel, ok. 40 rysunków, ok. 10 wykresów, ok. 20 zdjęć.

Monografia 2 –  ok. 490  tys. znaków ze spacjami, ok. 23 tabel, ok. 15 rysunków, ok. 10 wykresów, ok. 10 zdjęć.

Monografia 3 – ok. 380 tys. znaków ze spacjami, ok. 20 tabel, ok. 6 rysunków, ok. 5 wykresów, ok. 20 zdjęć.


Powyższe parametry (liczba znaków, tabel, rysunków, wykresów, zdjęć) mogą ulec zmianie (zmniejszeniu).

4)       Format wydruku: 165x233 lub 165x240 lub 170×240

5)      Okładka:

ü  oprawa miękka kolorowa 4 + 0, plus folia błysk jednostronnie;

ü  okładka kolorowa – fotografia lub/i grafika;

ü  projekt i wykonanie okładek – wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego (grafika)

6)      Skład i druk zeszytu zapewnia Wykonawca.

7)      Gotowe publikacje muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (w formacie PDF i plikach otwartych)  na płycie CD (2 egz. płyty). Plik otwarty (źródłowy) oraz PDF tożsamy z wydrukiem. 

8)      Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt transportu do siedziby Zamawiającego. Wydruki powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem zawartości i ilości.

9)      Termin realizacji zamówienia: do 15 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

IV.  Sposób przygotowania oferty:

1.    Ofertę należy wypełnić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2.    Wypełniony Formularz Ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

Al. T. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Po. 002, budynek A1

za pośrednictwem e-maila lub osobiście od dnia 20.11.2015 r. do dnia 30.11.2015 r., do godz. 12.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: „Oferta na wydruk monografii”.

V.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:   

       mgr Marta Budnik-Zgłobiś

       Informacje udzielane będą w dni robocze (pon. – pt.) od godz. 9.00 – 15.00

       Tel.: 668 320 751; e-mail: wsparciez4@gmail.com

VI.   Kryteria wyboru ofert:

Ø  Cena: 70%  - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma w kryterium „CENA” 70 punktów

Ø  Termin realizacji: 30% - oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia otrzyma w kryterium „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA” 30 punktów

Sposób oceniania ofert:

 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzorów:

 

 

 

Ø  Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

 

              najniższa cena brutto w zbiorze ofert

 C =      ________________________________ x 100 x waga kryterium (0,70)

                    cena brutto oferty badanej

 

Ø  Termin realizacji zamówienia:

 

 

            Najkrótszy termin realizacji w złożonych ofertach

 T =      ________________________________________ x 100 x waga kryterium (0,30)

                    Termin realizacji dla oferty badanej

 

 

Zaoferowany termin realizacji zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy nie może być dłuższy niż 15 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 15 dni oferta zostanie odrzucona.

 Termin realizacji należy podać w dniach.

Zamawiający zleci wydruk monografii Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboru ofert.

VII.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.   O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą   

 mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania

 ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia 

 wobec Zamawiającego.

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po

 terminie.

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta.