Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015

 

          Rzeszów, dnia 13.11.2015 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 15/ZO/ZAD4/NIPR/2015

 

Wydruk prac konkursowych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym.

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej  na wydruk publikacji naukowych z zakresu socjologii w nakładzie 300 szt.

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

I. Przedmiotem zamówienia jest wydruk 3 prac konkursowych (publikacje naukowe z zakresu     socjologii w języku polskim) w nakładzie 100 szt. każdej pracy konkursowej (razem 300 szt.) Zamawiający dostarczy Wykonawcy prace konkursowe w formacie A4 (pliki .docx). Prace konkursowe przeznaczone do druku wymagają korekty językowej, stylistycznej, opracowania edytorskiego i graficznego.

 

II. Korekta językowa, stylistyczna, opracowanie edytorskie i graficzne (w ciągu 10 dni kalendarzowych).

 

  1. Korekta językowa (język polski), stylistyczna, edytorska, graficzna. Wykonawca ma obowiązek w okresie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy plików do wydruku (pliki zostaną przesłane e-mailem na wskazany adres) do max. 3 korekt każdej publikacji. Korekty muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w pliku .docx na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego. Zmiany/korekty powinny zostać naniesione w trybie „śledzenia zmian” w programie WORD:

a)    w przypadku jeśli w pierwszej dostarczonej do siedziby Zamawiającego korekcie zostaną dostrzeżone błędy językowe, edytorskie lub stylistyczne, Zamawiający ma prawo zażądać drugiej korekty w pliku .docx i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.

b)         W przypadku jeśli w drugiej dostarczonej do siedziby Zamawiającego korekcie zostaną dostrzeżone błędy językowe, edytorskie lub stylistyczne, Zamawiający ma prawo zażądać trzeciej korekty w pliku .docx i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.

c)         W przypadku jeśli w trzeciej dostarczonej do siedziby Zamawiającego korekcie zostaną dostrzeżone błędy językowe, edytorskie lub stylistyczne, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy.

d)         Jeśli w pierwszej, drugiej lub trzeciej korekcie Zamawiający nie dostrzeże jakichkolwiek błędów językowych, edytorskich i stylistycznych, uzna wykonanie zadania (korekty) przez Wykonawcę.

e)         Na wykonanie całości prac związanych z korektą językową, stylistyczną, opracowaniem edytorskim i graficznym Wykonawca ma 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików do wydruku.

f)           Zamawiający zobligowany jest dokonać przeglądu dostarczonych korekt w ciągu
2 dni roboczych oraz w tym czasie poinformować Wykonawcę, czy korekta jest poprawna czy zawiera błędy. Czas ten nie powoduje wydłużenia okresu wykonania zadania przez Wykonawcę (musi zawierać się w 10 dniach kalendarzowych).

g)         Poinformowanie Wykonawcy następuje mailowo. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania jedynie przykładowych błędów językowych, edytorskich, stylistycznych (Zamawiający nie ma obowiązku wskazać wszystkich błędów).

2.       Zawartość tekstów obejmuje publikacje naukowe z zakresu socjologii (w języku polskim), które mają zostać wydrukowane w następujący sposób:

ü  Prace konkursowe - w pełnym kolorze (4+4), (razem 300 szt.).

3.       Wykonawca ma obowiązek przygotować projekty kolorowej okładki każdej z publikacji na bazie własnych materiałów (grafika lub fotografia). Strona tytułowa: zgodnie z informacją od Zamawiającego, kompozycja strony tytułowej z elementami graficznymi i tytułem, nadruk na okładce dwustronny: 1 strona – fotografia lub/i grafika (Zamawiający dokona wyboru spośród min. 3 propozycji okładki przedstawianych przez Wykonawcę). Okładka musi zawierać logo  Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu oraz informację: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2 strona – wg zlecenia Zamawiającego.

4.       Skład i łamanie tekstu; (format B5 - 170×240), w tym opracowanie i ujednolicenie spisów treści, indeksów, tabel, schematów, tablic, formatu zdjęć, wszelkie inne czynności związane
z przygotowaniem do druku w tym obróbka komputerowa fotografii i rysunków.

5.       Ujednolicenie formatu/stylu przypisów wszystkich prac konkursowych zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

6.       Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania kolorowej wersji elektronicznej każdej publikacji (4+4) w formacie PDF, zawierającym m.in. kolorowe wykresy, rysunki, tabele, zdjęcia, itp.

7.       Szczegółowe informacje dotyczące treści/zawartości prac konkursowych zostaną przekazane przez Zamawiającego wybranemu Wykonawcy.

8.       Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa każdej z publikacji do siedziby Zamawiającego, w wersji elektronicznej (w formatach PDF i plikach otwartych) na płycie CD (2 egz. płyty).

9.       Wszelkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych zmian lub korekt w projektach będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.

10.   Nadanie numeru ISBN na każdą publikację – numer dostarczony przez Wykonawcę.

11.   Egzemplarze obowiązkowe do bibliotek dostarczy Zamawiający.

 

 

 

III.  Wydruk prac konkursowych (w ciągu 5 dni kalendarzowych od dni zaakceptowania projektów

      publikacji):

 

Nakład:

1)      3 prace konkursowe w nakładzie 100 szt. każdej pracy konkursowej (razem 300 szt.)

2)      Prace konkursowe zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Liczba stron publikacji w formacie A4, wynosi:

Praca konkursowa 1 – 78 str., ok. 104 tys. znaków ze spacjami, 23 tabele, 9 rysunków, 11                                          wykresów.

Praca konkursowa 2 –   46 str., ok. 95 tys. znaków ze spacjami, 4 tabele.

Praca konkursowa 3 – 40 str., ok. 61 tys. znaków ze spacjami, 3 tabele, 1 rysunek,
                                           1 fotografia.


Liczba stron została określona pomocniczo i może ulec zmianie po opracowaniu publikacji, np. zmianie formatu z A4 na B5.

3)       Format wydruku: B5 (170×240).

4)      Okładka:

ü  oprawa miękka kolorowa 4 + 0, plus folia błysk jednostronnie;

ü  okładka kolorowa – fotografia lub/i grafika;

ü  projekt i wykonanie okładek – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu trzech propozycji każdej okładki. Jeżeli żadna z propozycji nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnych propozycji.

5)      Zadruk środka:

ü  dwustronny;

ü  w kolorze 4+4 (prace konkursowe, razem 300 szt.);

ü  materiał: papier offsetowy 90 g/m.

6)      Skład i druk zeszytu zapewnia Wykonawca.

7)      Gotowe publikacje muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (w formacie PDF i plikach otwartych)  na płycie CD (2 egz. płyty). Plik otwarty (źródłowy) oraz PDF tożsamy z wydrukiem. 

8)      Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt transportu do siedziby Zamawiającego. Wydruki powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem zawartości
i ilości.

IV.  Sposób przygotowania oferty:

1.    Ofertę należy wypełnić na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną .

2.    Wypełniony Formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

Al. T. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Po. 002, budynek A1

za pośrednictwem e-maila lub osobiście od dnia 13.11.2015 r. do dnia 23.11.2015 r., do godz. 12.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: „Oferta na wydruk prac konkursowych”.

V.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:    

       mgr Marta Budnik-Zgłobiś

       Informacje udzielane będą w dni robocze (pon. – pt.) od godz. 9.00 – 15.00

       Tel.: (017) 872 10 62; e-mail: wsparciez4@gmail.com

VI.   Kryteria wyboru ofert:

Ø  Cena: 70%  - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma w kryterium „CENA” 70 punktów

Ø  Termin realizacji: 30% - oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia otrzyma w kryterium „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA” 30 punktów

Sposób oceniania ofert:

 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzorów:

 

Ø  Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

 

              najniższa cena brutto w zbiorze ofert

 C =      ________________________________ x 100 x waga kryterium (0,70)

                    cena brutto oferty badanej

 

Ø  Termin realizacji zamówienia:

 

 

            Najkrótszy termin realizacji w złożonych ofertach

 T =      ________________________________________ x 100 x waga kryterium (0,30)

                    Termin realizacji dla oferty badanej

 

 

Zaoferowany termin realizacji zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy nie może być dłuższy niż 15 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 15 dni oferta zostanie odrzucona.

 Termin realizacji należy podać w dniach.

Zamawiający zleci wydruk prac konkursowych Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboru ofert.

VII.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.   O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą   

 mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania

 ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia 

 wobec Zamawiającego.

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po

 terminie.

 

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta.