Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/ZO/ZAD4/NIPR/2015

Rzeszów, dnia 12.10.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 14/ZO/ZAD4/NIPR/2015

 

Wydruk raportów badawczych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym.

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej  na wydruk publikacji naukowych z zakresu socjologii w nakładzie 200 szt.

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

I. Przedmiotem zamówienia jest wydruk 4 raportów (publikacje naukowe z zakresu socjologii w języku polskim) w nakładzie 50 szt. każdego raportu (razem 200 szt.). Zamawiający dostarczy Wykonawcy raporty w formacie A4 (plik .docx). Raporty przeznaczone do druku wymagają korekty językowej, stylistycznej, opracowania edytorskiego i graficznego.

 

II. Korekta językowa, stylistyczna, opracowanie edytorskie i graficzne (w ciągu 10 dni
       kalendarzowych).

 

  1.      Korekta językowa (język polski), stylistyczna, edytorska, graficzna. Wykonawca ma obowiązek w okresie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy plików do wydruku (pliki zostaną przesłane e-mailem na wskazany adres) do max. 3 korekt każdej publikacji. Korekty muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w pliku .docx na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego. Zmiany/korekty powinny zostać naniesione w trybie „śledzenia zmian” w programie WORD:

a)         w przypadku jeśli w pierwszej dostarczonej do siedziby Zamawiającego korekcie zostaną dostrzeżone błędy językowe, edytorskie lub stylistyczne, Zamawiający ma prawo zażądać drugiej korekty w pliku .docx i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.

b)         W przypadku jeśli w drugiej dostarczonej do siedziby Zamawiającego korekcie zostaną dostrzeżone błędy językowe, edytorskie lub stylistyczne, Zamawiający ma prawo zażądać trzeciej korekty w pliku .docx i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego.

c)         W przypadku jeśli w trzeciej dostarczonej do siedziby Zamawiającego korekcie zostaną dostrzeżone błędy językowe, edytorskie lub stylistyczne, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy.

d)         Jeśli w pierwszej, drugiej lub trzeciej korekcie Zamawiający nie dostrzeże jakichkolwiek błędów językowych, edytorskich i stylistycznych, uzna wykonanie zadania (korekty) przez Wykonawcę.

e)         Na wykonanie całości prac związanych z korektą językową, stylistyczną, opracowaniem edytorskim i graficznym Wykonawca ma 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików do wydruku.

f)           Zamawiający zobligowany jest dokonać przeglądu dostarczonych korekt w ciągu
2 dni roboczych oraz w tym czasie poinformować Wykonawcę, czy korekta jest poprawna czy zawiera błędy. Czas ten nie powoduje wydłużenia okresu wykonania zadania przez Wykonawcę (musi zawierać się w 10 dniach kalendarzowych).

g)         Poinformowanie Wykonawcy następuje mailowo. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania jedynie przykładowych błędów językowych, edytorskich, stylistycznych (Zamawiający nie ma obowiązku wskazać wszystkich błędów).            

1      2.            Zawartość tekstów obejmuje publikacje naukowe z zakresu socjologii (w języku polskim), które mają zostać wydrukowane w następujący sposób:

ü  Raporty z badań  - w pełnym kolorze (4+4), (razem 200 szt.)

      3.       Wykonawca ma obowiązek przygotować projekty kolorowej okładki każdej z publikacji na bazie własnych materiałów (grafika lub fotografia). Strona tytułowa: zgodnie z informacją od Zamawiającego, kompozycja strony tytułowej z elementami graficznymi i tytułem, nadruk na okładce dwustronny: 1 strona – fotografia lub/i grafika (Zamawiający dokona wyboru spośród min. 3 propozycji okładki przedstawianych przez Wykonawcę). Okładka musi zawierać logo  Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu oraz informację: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2 strona – wg zlecenia Zamawiającego.

        4.       Skład i łamanie tekstu; (format B5 - 170×240) w tym opracowanie i ujednolicenie spisów treści, indeksów, tabel, schematów, tablic, formatu zdjęć, wszelkie inne czynności związane z przygotowaniem do druku w tym obróbka komputerowa fotografii i rysunków.

        5.       Ujednolicenie formatu/stylu przypisów wszystkich raportów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

        6.       Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania kolorowej wersji elektronicznej każdej publikacji (4+4) w formacie PDF, zawierającym m.in. kolorowe wykresy, rysunki, tabele, zdjęcia, itp.

        7.       Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa każdej z publikacji do siedziby Zamawiającego, w wersji elektronicznej (w formatach PDF i plikach otwartych) na płycie CD (2 egz. płyty).

        8.       Wszelkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych zmian lub korekt w projektach będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.

 

        9.       Nadanie numeru ISBN na każdą publikację – numer dostarczony przez Wykonawcę.

 

III. Wydruk raportów (w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania projektów publikacji):

 

Nadkład:

1)      4 raporty w nakładzie 50 szt. każdego raportu (razem 200 szt.)

2)      Raporty zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Liczba stron publikacji w formacie A4, wynosi:

Raport 1 – 30 str., ok. 46 tys. znaków ze spacjami, 2 wykresy (raport CATI);

Raport 2 – 77 str., ok. 172 tys. znaków ze spacjami (raport FGI);

Raport 3 – 115 str., ok. 151 tys. znaków ze spacjami, ok. 115 fotografii (raport SW);

Raport 4 – 38 str., ok. 56 tys. znaków ze spacjami (raport CAPI).

 

Liczba stron została określona pomocniczo i może ulec zmianie po opracowaniu publikacji, np. zmianie formatu z A4 na B5.

 

3)      Format wydruku: B5 (170×240).

4)      Okładka:

ü  oprawa miękka kolorowa 4 + 0, plus folia błysk jednostronnie;

ü  okładka kolorowa – fotografia lub/i grafika;

ü  projekt i wykonanie okładek – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu trzech propozycji każdej okładki. Jeżeli żadna z propozycji nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnych propozycji.

5)      Zadruk środka:

ü  dwustronny;

ü  w kolorze 4+4 (raporty z badań, razem 200 szt.);

ü   materiał: papier offsetowy 90 g/m

6)      Skład i druk zeszytu zapewnia Wykonawca.

7)      Gotowe publikacje muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (w formacie PDF i plikach otwartych)  na płycie CD (2 egz. płyty). Plik otwarty (źródłowy) oraz PDF tożsamy z wydrukiem. 

8)      Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt transportu do siedziby Zleceniodawcy. Wydruki powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem zawartości
i ilości.

 

IV.  Sposób przygotowania oferty:

1.    Ofertę należy wypełnić na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

2.    Wypełniony Formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

Al. T. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Po. 002, budynek A1

za pośrednictwem e-maila lub osobiście od dnia 12.10.2015 r. do dnia 21.10.2015 r., do godz. 15.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: „Oferta na wydruk raportów badawczych”.

 

V.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:   

       mgr Janusz Halik

       Informacje udzielane będą w dni robocze (pon. – pt.) od godz. 10.00 – 14.00

       Tel.: 668 320 751; e-mail: koordynator.z4@gmail.com

VI.   Kryteria wyboru ofert:

Ø  Cena: 80%  - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma w kryterium „CENA” 80 punktów

Ø  Termin realizacji: 20% - oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia otrzyma w kryterium „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA” 20 punktów

Sposób oceniania ofert:

 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzorów:

 

Ø  Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

 

              najniższa cena brutto w zbiorze ofert

 C =      ________________________________ x 100 x waga kryterium (0,80)

                    cena brutto oferty badanej

 

Ø  Termin realizacji zamówienia:

 

 

            Najkrótszy termin realizacji w złożonych ofertach

 T =      ________________________________________ x 100 x waga kryterium (0,20)

                    Termin realizacji dla oferty badanej

 

Zaoferowany termin realizacji zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy nie może być dłuższy niż 20 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 20 dni oferta zostanie odrzucona.

 Termin realizacji należy podać w dniach.

Zamawiający zleci wydruk raportów badawczych Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboru ofert.

VII.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.   O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą   

 mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania

 ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia 

 wobec Zamawiającego.

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po

 terminie.

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta.