Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/ZO/ZAD2/NIPR/2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

17/ZO/ZAD2/NIPR/2015

 Dostawa odnowienia subskrypcji uaktualnień licencji na oprogramowanie Matlab/Simulink

 

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na: dostawę odnowienia subskrypcji uaktualnień licencji na oprogramowanie Matlab/Simulink o numerze #685580 na potrzeby Zadania 2: Organizacja i realizacja kierunku mechatronika.

 

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Tel.: 17 872 11 52

Osoba do kontaktu: mgr inż. Dominik Mazan

Email: mazan.dominik@gmail.com


III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odnowienia subskrypcji uaktualnień licencji na oprogramowanie Matlab/Simulink o numerze  #685580:

1.)    Licencja classroom kit, sieciowa,

2.)    Licencja typu akademickiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych,

3.)    35 stanowisk,

4.)    Licencja bezterminowa,

5.)    Data subskrypcji powinna kończyć się nie wcześniej niż 01.08.2016 r.

 

Tabela 1. Zestawienie elementów oprogramowania do aktualizacji

Lp.

Nazwa

1.

MATLAB

2.

Simulink

3.

Control System Toolbox

4.

Fuzzy Logic Toolbox

5.

Model Predictive Control Toolbox

6.

Neural Network Toolbox

7.

Robust Control Toolbox

8.

Signal Processing Toolbox

9.

Simulink Control Design

10.

Symbolic Math Toolbox

11.

System Identification Toolbox

 

Okres realizacji zamówienia: do 23.10.2015 r.

 

IV. Opis sposobu przygotowywania oferty:

Oferta powinna składać się z:

1.)    wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1), opatrzonego pieczątką firmową i podpisany przez osobę upoważnioną (zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem),

2.)    podpisane przez Oferenta zapytanie ofertowe,

 

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

mgr inż. Dominik Mazan, tel. 17 872 11 52, 665553114

Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 8.00 do godz. 13.00

 

 

V. Opis sposobu dostarczenia oferty

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego:

Sekretariat mechatroniki

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Pokój 011, bud. A1

do dnia 12.10.2015 r. do godziny 11.00

 

 

VI. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

W ofercie cenowej należy podać kwotę brutto za wykonanie całej usługi zgodnej z Zapytaniem Ofertowym. Kryterium branym pod uwagę przy wyborze oferty będzie:

·         najniższa cena (100%)

 

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zakupi przedmiot zamówienia u zwycięzcy zapytania ofertowego.

 

………………………

Miejscowość, dnia

 

 

 

………………………

Pieczęć i podpis Oferenta