Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/ZO/ZAD2/NIPR/2015

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 16/ZO/ZAD2/NIPR/2015 

Dostawa aktualnej wersji oprogramowania Ansys Academic Teaching Mechanical and CFD wraz z usługą TECS

 

 W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na dostawę oprogramowania Ansys Academic Teaching Mechanical and CFD w najnowszej wersji 16.2 (licencji bezterminowej) wraz z usługą TECS na okres minimum jednego roku dla pracowni - 21 stanowisk) na potrzeby Zadania 2: Organizacja i realizacja kierunku mechatronika.
 
 I. Nazwa i adres zamawiającego:

 Uniwersytet Rzeszowski

Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Tel.: 17 872 11 52

Osoba do kontaktu: mgr inż. Dominik Mazan

Email: mazan.dominik@gmail.com

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa najnowszej wersji 16.2 oprogramowania Ansys  Academic  Teaching Mechanical and CFD  wraz z usługą wsparcia technicznego TECS:

- Licencja obejmować ma minimum 21 stanowisk,

- Licencja sieciowa,
- Licencja bezterminowa,

- Wparcie techniczne TECS minimum 1 rok.

 

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na oryginalnym nośniku producenta oprogramowania.

Okres realizacji zamówienia do 23.10.2015 r.

 

 

IV. Opis sposobu przygotowywania oferty: 

Oferta powinna składać się z:

1.)    wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1), opatrzonego pieczątką firmową
i podpisany przez osobę upoważnioną (zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem),

2.)    podpisane przez Oferenta zapytanie ofertowe,

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:
mgr inż. Dominik Mazan, tel. 17 872 11 52, 665553114

Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 8.00 do godz. 12.00

 

 V. Opis sposobu dostarczenia oferty

 Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście/pocztą tradycyjną do siedziby Zamawiającego:

 
Uniwersytet Rzeszowski

ul. Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Pokój 011a, bud. A1

do dnia 12.10.2015 r. do godziny 11.00

 

VI. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

 

W ofercie cenowej należy podać kwotę brutto za wykonanie całej usługi zgodnej z Zapytaniem Ofertowym. Kryterium branym pod uwagę przy wyborze oferty będzie:

·         najniższa cena (100%)

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zakupi przedmiot zamówienia u zwycięzcy zapytania ofertowego.