Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 13/ZO/ZAD2/NIPR/2015 - Dostawa cateringu na debatę

     Rzeszów, dnia 22.09.2015 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 13/ZO/ZAD2/NIPR/2015

 

Dostawa cateringu na debatę

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność
i przyszłość regionu ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę cateringu dla uczestników debaty.

 

  1. Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Tel.: (017) 872 10 62

Osoba do kontaktu: mgr inż. Kinga Gmyr

E-mail: kgmyr17@wp.pl

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje obsługę cateringową w formie szwedzkiego stołu, wraz z ustawieniem stołów, nakryciem i porcelaną przewidzianą dla 30 osób.

  1. Termin realizacji zamówienia:

14.10.2015 r. (środa)

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dostawy cateringu (po uzgodnieniu
z Wykonawcą).

  1. Szczegółowe wymagania związane z zamówieniem:

1)      Miejsce realizacji: Rzeszów, ul. Aleja Rejtana 16c, Budynek A0, skrzydło B1, Sala Rady Wydziału

2)      Czas realizacji zamówienia:

14.10.2015 r. od godziny 09:00 do godziny 14:00

W tym należy uwzględnić serwis kawowy oraz poczęstunek: od godziny 09:00

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia godziny rozpoczęcia poczęstunków po uzgodnieniu z Wykonawcą.

3)      Serwis kawowy powinien zawierać łącznie:

a)      Kawę z ekspresu lub świeżo parzoną – bez ograniczeń,

b)      Herbatę ekspresową czarną w saszetkach – min. 50 szt.,

c)       Cukier w saszetkach – min. 200 szt. (saszetka 5g),

d)      Śmietankę do kawy – min. 50 szt.,

e)      Cytrynę w plastrach – min. 50 szt. (w plastrach),

f)       Wodę mineralną niegazowaną w butelkach – 30 szt. po 0,5l (bez kaucji),

g)      Wodę mineralną gazowaną w butelkach – 30 szt. po 0,5l (bez kaucji),

h)      Sok owocowy 100% pomarańczowy w butelkach – 50 szt. po min. 0,2l (bez kaucji),

i)        Sok owocowy 100% jabłkowy w butelkach – 50 szt. po min. 0,2l (bez kaucji),

j)        Mix ciasteczek cocktailowych  2 kg,

k)      Muffinki (min. 2 rodzaje) -  50 sztuk,

l)        Ciasta deserowe  (3 rodzaje np. sernik, szarlotka) – min. 60 porcji.

m)    Tartinki, kanapeczki dekoracyjne z wędlinami, serami i warzywami (min. 3 rodzaje) – 90 szt.

4)      Obsługa i sprzęt po stronie Wykonawcy:

a)      Zamawiający wymaga kompleksowej obsługi, w tym przygotowanie i podanie poczęstunków, przygotowanie stołu wraz z dekoracjami i nakryciami oraz uprzątnięcie stołów i pomieszczeń po posiłku.

b)      Zamawiający nie dysponuje własnymi nakryciami.

  1. Sposób przygotowania oferty:

 

Oferta powinna składać się z następujących dokumentów:

 

1.    Wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1), opatrzonego pieczątką firmową

i podpisanego przez osobę upoważnioną (zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem).

2.    Wypełnionego i podpisanego oświadczenia (załącznik nr 2).

3.    Podpisane zapytanie ofertowe.

 

Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c,

35-959 Rzeszów

pok. 011 bud. A1

za pośrednictwem e-maila lub osobiście od dnia 22.09.2015 r. do dnia 06.10.2015 r. do godz. 10:00

Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: „Oferta na dostawę  cateringu”.

  1. Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

Płatność zostanie dokonana po wykonaniu zamówienia w terminie 21 dni od momentu dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT po wcześniejszym podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

  1. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

mgr inż. Kinga Gmyr

Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 8.00 do godz. 13.00

Tel.: (017) 872 11 52

E-mail: mechatronika@ur.edu.pl

  1. Kryterium brane pod uwagę przy wyborze ofert:
  • najniższa cena 100%

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleci dostawę cateringu Oferentowi, którego cena będzie najniższa.

  1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.