Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytanie ofertowe na recenzję raportów z badań socjologicznych

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 13/ZO/ZAD4/NIPR/2015

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR – nowoczesność
i przyszłość regionu
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na przygotowanie recenzji raportów z badań przeprowadzonych technikami: CATI, CAPI, FGI
i socjologia wizualna.

 

 

        I.            Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski, ul. Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów.

  1.          Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie recenzji czterech raportów z badań przeprowadzonych w ramach kursów praktycznych: CATI, CAPI, FGI i socjologia wizualna.

§  Raport z kursu praktycznego z badań techniką CAPI:

„Aspiracje życiowe studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego”; objętość: 38 str., ok. 56 tys. znaków ze spacjami, 32. tabele.

§  Raport z kursu praktycznego z badań techniką CATI:

„Potrzeby kulturalne mieszkańców Rzeszowa”; objętość: 34. str., ok. 44 tys. znaków ze spacjami, 49. Tabel, 2 wykresy.

§  Raport z kursu praktycznego z badań techniką FGI:

„Oferta kulturalna Rzeszowa w opinii jego młodych mieszkańców”; objętość: 77 str., ok. 171 tys. znaków ze spacjami, 2 tabele.

§  Raport z kursu praktycznego z socjologii wizualnej:

„Moda w Rzeszowie. Jak ubierają się mieszkańcy Rzeszowa?”; objętość: 116 str., ok. 150  tys. znaków ze spacjami, 78 fotografii.

  1.          Wymagania dotyczące Wykonawcy:

Stopień/Tytuł naukowy min. dr socjologii.

  1.         Prawa autorskie:

Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do wykonanych recenzji.

  1.        Termin realizacji:

Do 24.09.2015 r.

  1.        Sposób realizacji recenzji:

Recenzja każdego raportu musi zostać sporządzona na „Arkuszu recenzji raportu”, który zostanie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego. Recenzje powinny zawierać analizę
i ocenę treści raportu, weryfikować poprawność merytoryczną oraz zawierać wytyczne zgodnie, z którymi należy dokonać ewentualnych korekt w raporcie. Recenzje zostaną przekazane Zamawiającemu w  jednym egzemplarzu w wersji papierowej (podpisanej przez autora recenzji), a także w wersji elektronicznej (dostarczonej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośniku danych).

  1.         Opis sposobu przygotowania i dostarczenia oferty:

Wycena powinna zostać przygotowana na załączonym formularzu (zał.1), który należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, pok. 002, bud. A1 osobiście lub za pośrednictwem e-maila (koordynator.z4@gmail.com) do dnia 11.09.2015 r. do godz. 14.00.

Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na przygotowanie recenzji raportów z badań.

  1.         Osoby do kontaktu:

Janusz Halik

Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 10.00 do godz. 14.00

Tel.: (17) 872 10 62, e-mail: koordynator.z4@gmail.com

  1.          Opis sposobu obliczenia ceny oferty i kryteria wyboru ofert:

Wykonawca zamieszcza w ofercie cenę brutto brutto (tj. wraz z kosztami pracodawcy) za przygotowanie recenzji. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena podana
w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą późniejszym negocjacjom - w cenie oferty należy ująć  wszystkie niezbędne koszty i opłaty, podatki etc. związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza (tj. do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania).

Rozliczenia finansowe między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie – PLN

Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

§  CENA – 70%

§  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 30 %

 

Oferty na recenzję każdego z ww. raportów wypełniające w najwyższym stopniu wymagania w danym kryterium otrzymają maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Suma punktów uzyskana w każdym z kryteriów dla poszczególnych raportów będzie traktowana jako wartość punktowa oferty.

 

  1. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty:

Sposób oceniania ofert:

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzorów:

 

a)  Cena brutto brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

 

                    najniższa cena brutto brutto w zbiorze ofert

            C =  ________________________________        x 100 x waga kryterium (0,70)

                           cena brutto brutto oferty badanej

 

 

b)    Termin realizacji zamówienia:

 

            najkrótszy termin realizacji w złożonych ofertach

 T =      _______________________________________  x 100 x waga kryterium (0,30)

                    termin realizacji dla oferty badanej

 

 

Zaoferowany termin realizacji zamówienia liczony od dnia 14.09.2015 r. nie może być dłuższy niż 11 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 11 dni oferta zostanie odrzucona. Termin realizacji należy podać w dniach.

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników w danym kryterium do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów oceny ofert.

  1.         Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.       O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

5.       Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta (Zamawiającego).