Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 12/ZO/ZAD4/NIPR/2015

 

Wydruk raportów badawczych wraz z opracowaniem językowym, stylistycznym, edytorskim i graficznym.

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej  na wydruk publikacji naukowych z zakresu socjologii w nakładzie 200 szt.

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 


I. Przedmiotem zamówienia jest wydruk 4 raportów (publikacje naukowe z zakresu socjologii w języku polskim) w nakładzie 50 szt. każdego raportu (razem 200 szt.). Zamawiający dostarczy Wykonawcy raporty w formacie A4 (plik .docx). Raporty przeznaczone do druku wymagają korekty językowej, stylistycznej, opracowania edytorskiego i graficznego.

 

II. Korekta językowa, stylistyczna, opracowanie edytorskie i graficzne (w ciągu 20 dni kalendarzowych).

 

1. Korekta językowa (język polski), stylistyczna, edytorska, graficzna. Wykonawca ma obowiązek w okresie 20 dni kalendarzowych od dnia przekazania Wykonawcy plików do wydruku (pliki zostaną przesłane e-mailem na wskazany adres) do max. 3 korekt każdej publikacji. Korekty muszą zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego w pliku .docx na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego. Zmiany/korekty powinny zostać naniesione w trybie „śledzenia zmian” w programie WORD:

a) w przypadku jeśli w pierwszej dostarczonej do siedziby Zamawiającego korekcie zostaną dostrzeżone błędy językowe, edytorskie lub stylistyczne, Zamawiający ma prawo zażądać drugiej korekty w pliku .docx i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego. 

b) W przypadku jeśli w drugiej dostarczonej do siedziby Zamawiającego korekcie zostaną dostrzeżone błędy językowe, edytorskie lub stylistyczne, Zamawiający ma prawo zażądać trzeciej korekty w pliku .docx i dostarczenia jej do siedziby Zamawiającego. 

c) W przypadku jeśli w trzeciej dostarczonej do siedziby Zamawiającego korekcie zostaną dostrzeżone błędy językowe, edytorskie lub stylistyczne, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy. 

d) Jeśli w pierwszej, drugiej lub trzeciej korekcie Zamawiający nie dostrzeże jakichkolwiek błędów językowych, edytorskich i stylistycznych, uzna wykonanie zadania (korekty) przez Wykonawcę. 

e) Na wykonanie całości prac związanych z korektą językową, stylistyczną, opracowaniem edytorskim i graficznym Wykonawca ma 20 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia przez Zamawiającego plików do wydruku.

f) Zamawiający zobligowany jest dokonać przeglądu dostarczonych korekt w ciągu 

3 dni roboczych oraz w tym czasie poinformować Wykonawcę, czy korekta jest poprawna czy zawiera błędy. Czas ten nie powoduje wydłużenia okresu wykonania zadania przez Wykonawcę (musi zawierać się w 20 dniach kalendarzowych). 

g) Poinformowanie Wykonawcy następuje mailowo. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania jedynie przykładowych błędów językowych, edytorskich, stylistycznych (Zamawiający nie ma obowiązku wskazać wszystkich błędów).

2. Zawartość tekstów obejmuje publikacje naukowe z zakresu socjologii (w języku polskim),      

 które mają zostać wydrukowane w następujący sposób:

 Raporty z badań  - w pełnym kolorze (4+4), (razem 200 szt.)

3. Wykonawca ma obowiązek przygotować projekty kolorowej okładki każdej z publikacji na bazie własnych materiałów (grafika lub fotografia). Strona tytułowa: zgodnie z informacją od Zamawiającego, kompozycja strony tytułowej z elementami graficznymi i tytułem, nadruk na okładce dwustronny: 1 strona – fotografia lub/i grafika (Zamawiający dokona wyboru spośród min. 3 propozycji okładki przedstawianych przez Wykonawcę). Okładka musi zawierać logo  Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu oraz informację: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 2 strona – wg zlecenia Zamawiającego.

4. Skład i łamanie tekstu; (format B5 - 170×240) w tym opracowanie i ujednolicenie spisów treści, indeksów, tabel, schematów, tablic, formatu zdjęć, wszelkie inne czynności związane 

z przygotowaniem do druku w tym obróbka komputerowa fotografii i rysunków.

5. Ujednolicenie formatu/stylu przypisów wszystkich raportów zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

6. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania kolorowej wersji elektronicznej każdej publikacji (4+4) w formacie PDF, zawierającym m.in. kolorowe wykresy, rysunki, tabele, zdjęcia, itp.

7. Do obowiązków Wykonawcy należy dostawa każdej z publikacji do siedziby Zamawiającego, 

w wersji elektronicznej (w formatach PDF i plikach otwartych) na płycie CD (2 egz. płyty). 

8. Wszelkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych zmian lub korekt w projektach będą odbywać się w siedzibie Zamawiającego.

9. Nadanie numeru ISBN na każdą publikację – numer dostarczony przez Wykonawcę.

 

III. Wydruk raportów (w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia zaakceptowania projektów publikacji):

 

Nadkład:

1)      4 raporty w nakładzie 50 szt. każdego raportu (razem 200 szt.)

2)      Raporty zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Liczba stron publikacji w formacie A4, wynosi:

Raport 1 – 43 str., ok. 54 tys. znaków ze spacjami (raport CATI);

Raport 2 – 54 str., ok. 83 tys. znaków ze spacjami (raport FGI);

Raport 3 – 69 str., ok. 64 tys. znaków ze spacjami, 70 fotografii (raport SW);

Raport 4 – 36 str., ok. 43 tys. znaków ze spacjami, 11 wykresów (raport CAPI).

 

Liczba stron została określona pomocniczo i może ulec zmianie po opracowaniu publikacji, np. zmianie formatu z A4 na B5.

 

3)      Format wydruku: B5 (170×240).

4)      Okładka:

ü  oprawa miękka kolorowa 4 + 0, plus folia błysk jednostronnie;

ü  okładka kolorowa – fotografia lub/i grafika;

ü  projekt i wykonanie okładek – Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu trzech propozycji każdej okładki. Jeżeli żadna z propozycji nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kolejnych propozycji.

5)      Zadruk środka:

ü  dwustronny;

ü  w kolorze 4+4 (raporty z badań, razem 200 szt.);

ü   materiał: papier offsetowy 90 g/m

6)      Skład i druk zeszytu zapewnia Wykonawca.

7)      Gotowe publikacje muszą zostać dostarczone przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego
w postaci wydruku oraz w wersji elektronicznej (w formacie PDF i plikach otwartych)  na płycie CD (2 egz. płyty). Plik otwarty (źródłowy) oraz PDF tożsamy z wydrukiem. 

8)      Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszt transportu do siedziby Zleceniodawcy. Wydruki powinny być dostarczone w opakowaniach zbiorczych, zabezpieczone przed uszkodzeniem. Opakowanie powinno zawierać opis z dokładnym podaniem zawartości
i ilości.

 

IV.  Sposób przygotowania oferty:

1.    Ofertę należy wypełnić na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną .

2.    Wypełniony Formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

Al. T. Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Po. 002, budynek A1

za pośrednictwem e-maila lub osobiście od dnia 14.08.2015 r. do dnia 28.08.2015 r., do godz. 12.00. Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: „Oferta na wydruk raportów badawczych”.

 

V.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:   

       mgr Janusz Halik

       Informacje udzielane będą w dni robocze (pon. – pt.) od godz. 10.00 – 14.00

       Tel.: 668 320 751; e-mail: koordynator.z4@gmail.com

VI.   Kryteria wyboru ofert:

Ø  Cena: 80%  - oferta z najniższą ceną brutto otrzyma w kryterium „CENA” 80 punktów

Ø  Termin realizacji: 20% - oferta z najkrótszym terminem realizacji zamówienia otrzyma w kryterium „TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA” 20 punktów

Sposób oceniania ofert:

 

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzorów:

 

Ø  Cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

 

              najniższa cena brutto w zbiorze ofert

 C =      ________________________________ x 100 x waga kryterium (0,80)

                    cena brutto oferty badanej

 

Ø  Termin realizacji zamówienia:

 

 

            Najkrótszy termin realizacji w złożonych ofertach

 T =      ________________________________________ x 100 x waga kryterium (0,20)

                    Termin realizacji dla oferty badanej

 

Zaoferowany termin realizacji zamówienia liczony od dnia zawarcia umowy nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 30 dni oferta zostanie odrzucona.

 Termin realizacji należy podać w dniach.

Zamawiający zleci wydruk raportów badawczych Oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami wyboru ofert.

VII.    Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.   O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą   

 mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania

 ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia 

 wobec Zamawiającego.

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po

 terminie.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta.