Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytanie ofertowe na dostawę cateringu dla uczestników debaty

ZAPYTANIE OFERTOWE
nr 11/ZO/ZAD4/NIPR/2015
 
Dostawa cateringu na debatę
 
W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę cateringu dla uczestników debaty.
 
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Uniwersytet Rzeszowski
ul. Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Tel.: (017) 872 10 62
Osoba do kontaktu: mgr Marta Budnik-Zgłobiś
E-mail: wsparciez4@gmail.com
 
II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników debaty.
 
III. Termin realizacji zamówienia:
30.06.2015 r. (wtorek)
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dostawy cateringu (po uzgodnieniu z Wykonawcą).
 
IV. Szczegółowe wymagania związane z zamówieniem:
1) Miejsce realizacji: Rzeszów, ul. Aleja Rejtana 16c, Budynek Główny A1, Instytut Socjologii (3 piętro), pokój nr 327
2) Czas realizacji zamówienia: 
30.06.2015 r. od godziny 09.00 do godziny 14.00 
W tym należy uwzględnić serwis kawowy oraz poczęstunek: od godziny 09.00. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia godziny rozpoczęcia poczęstunków po uzgodnieniu z Wykonawcą.
3) Serwis kawowy powinien zawierać łącznie:
a) Kawę rozpuszczalną w saszetkach – min. 30 szt.,
b) Herbatę ekspresową czarną w saszetkach – min. 30 szt.,
c) Cukier w saszetkach – min. 200 szt. (saszetka 5g),
d) Śmietankę do kawy – min. 30 szt.,
e) Cytrynę w plastrach – min. 30 szt. (w plastrach),
f) Wodę mineralną niegazowaną w butelkach – 20 szt. po 0,5l,
g) Wodę mineralną gazowaną w butelkach – 20 szt. po 0,5l, 
h) Sok owocowy 100% pomarańczowy w kartonie – 7 szt. po 1l,
i) Sok owocowy 100% jabłkowy w kartonie – 7 szt. po 1l,
j) Ciastka – 1200 g (różne rodzaje).
4) Poczęstunek:
a) Tartinki, 45 sztuk (na bagietce z: pastą twarożkową, wędliną, serem żółtym, pomidorem, ogórkiem),
b) Koreczki, 45 sztuk (np.: z serem żółtym, zieloną oliwką, pomidorem, kiszonym ogórkiem),
c) Muffiny, 30 sztuk.
5) Obsługa i sprzęt po stronie Wykonawcy:
a) Zamawiający wymaga kompleksowej obsługi, w tym przygotowanie i podanie poczęstunków, przygotowanie stołu wraz z dekoracjami i nakryciami oraz uprzątnięcie stołów i pomieszczeń po posiłku.
b) Zamawiający nie dysponuje własnymi nakryciami.
 
V. Sposób przygotowania oferty:
1. Ofertę należy wypełnić na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
2. Wypełniony Formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów
pok. 002 bud. A1
za pośrednictwem e-maila lub osobiście od dnia 12.06.2015 r. do dnia 25.06.2015 r. do godz. 12.00
Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: „Oferta na dostawę cateringu”.
 
VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:
mgr Marta Budnik-Zgłobiś
Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 8.00 do godz. 15.00
Tel.: (017) 872 10 62
E-mail: wsparciez4@gmail.com
 
VII. Kryterium brane pod uwagę przy wyborze ofert:
najniższa cena 100%
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleci dostawę cateringu Oferentowi, którego cena będzie najniższa.
 
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
 
 
 
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta.