Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

O projekcie

Projekt pt. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” realizowany jest w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozwój nowoczesnych technologii oraz stworzenie wysoko rozwiniętego społeczeństwa informatycznego z gospodarką opartą na wiedzy to cele, w których aktywnie powinny uczestniczyć wyższe uczelnie. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom jako główne cele Projektu przyjęto utworzenie dwóch nowych kierunków inżynierskich: mechatroniki i inżynierii materiałowej, modernizację i dostosowanie do rynku pracy kierunku socjologia oraz stworzenie dla kadry akademickiej UR możliwości rozwoju i wzrostu kompetencji poprzez finansowanie szkoleń, staży krajowych, zagranicznych czy wyjazdów postdoc do wiodących ośrodków naukowo-badawczych. Wymienione działania stanowią kompleksowe uzupełnienie wprowadzanego w życie projektu „Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego” – Priorytet VIII oraz projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego pt „Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej”.

Uczestnicy Projektu:

  1. Studenci nowych kierunków inżynierskich: mechatronika i inżynieria materiałowa.
  2. Studenci modernizowanego kierunku socjologia.
  3. Kadra akademicka UR - nauczyciele akademiccy zatrudnieni na UR, którzy z własnej inicjatywy zadeklarują chęć uzupełnienia, nabycia nowych, lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

 

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2015r.