ࡱ> [اbjbjΐΐc?"""""6668nl6B:(Vj$A A A A A A A$DyG@.A)"^.A""WB B""A A =? Pb6>2@mB0B ?GlGD?G"?0" .A.A] ^BG :REGULAMIN nr 1/R/Zad.5/NIPR/2010 okre[lajcy zasady udziaBu i sposb rekrutacji kadry UR na szkolenia/kursy wramach projektu unijnego pt UR nowoczesno[ i przyszBo[ regionu , finansowanego ze [rodkw Programu Operacyjnego KapitaB Ludzki nr 1/POKL/4.1.1/2010 1 Postanowienia oglne DziaBanie to ma na celu wzmocnienie potencjaBu dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez stworzenie systemu szkoleD specjalistycznych ikursw doszkalajcych w zakresie nowych metod ksztaBcenia, co pozwoli na lepsze przygotowanie Beneficjentw Ostatecznych do prowadzenia zaj ipodniesie poziom nauczania. Zakres systemu szkoleD odpowiada zdiagnozowanym potrzebom kadry UR idotyczy: dydaktyki matematyki, fizyki oraz przedmiotw realizowanych na kierunkach uruchamianych/modernizowanych w ramach Projektu, metod dydaktyczno-diagnostycznych, terapeutycznych i umiejtno[ci trenerskich. Niniejszy Regulamin okre[la zasady udziaBu i sposb rekrutacji pracownikw dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego na szkolenia/kursy realizowane w ramach Zadania5 pt Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR w ramach projektu pt UR nowoczesno[ i przyszBo[ regionu . 2 Definicje Projekt oznacza projekt UR nowoczesno[ i przyszBo[ regionu , ktry jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego KapitaB Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wy|sze i nauka, DziaBanie 4.1 Wzmocnienie i rozwj potencjaBu dydaktycznego uczelni oraz zwikszenie liczby absolwentw kierunkw okluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, PoddziaBanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjaBu dydaktycznego uczelni, na podstawie umowy odofinansowanie nr UDA-POKL.04.01.01-00-068/10-00 zawartej zMinistrem Nauki i Szkolnictwa Wy|szego. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2010r. do 31.12.2015r. Beneficjent/Uczelnia - Uniwersytet Rzeszowski, Al.Rejtana 16 C, 35-959 Rzeszw. Beneficjent Ostateczny (BO) osoba, ktra speBnia kryteria okre[lone w 3 niniejszego Regulaminu i w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostaBa zakwalifikowana na szkolenie/kurs w ramach Zadania 5 niniejszego Projektu. Biuro Projektu adres: Uniwersytet Rzeszowski, Al. T. Rejtana 16c, bud. A1, pok. 024a, telefon 17-872-11-84, e-mail: HYPERLINK "mailto:nipr@univ.rzeszow.pl" nipr@univ.rzeszow.pl Koordynator Zadania 5 osoba odpowiedzialna za prawidBow realizacj Zadania 5 Projektu: Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR Menad|er Projektu osoba zarzdzajca Projektem. Punkt Rekrutacyjny znajduje si w Biurze Projektu, adres: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16C, pok. O24, telefon 178721184,, e-mail: nipr@univ.rzeszow.pl. Komisja Rekrutacyjna komisja powoBana jest przez Menad|era Projektu wcelu przeprowadzenia rekrutacji Beneficjentw Ostatecznych. Szkolenie Zewntrzne (SZ) kurs lub szkolenie specjalistyczne dla kadry UR, realizowane przez wykonawc zewntrznego. List SzkoleD Zewntrznych finansowanych w Projekcie podano w 3 ust. 5 niniejszego Regulaminu Szkolenie Wewntrzne (SW) - kurs lub szkolenie specjalistyczne dla kadry UR, realizowane przez Uniwersytet Rzeszowski w ilo[ci 3 moduBw/na rok. List proponowanych moduBw szkoleniowych finansowanych w Projekcie podano w 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu Formularz dokument dostpny na stronie Projektu w zakBadce Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR , za po[rednictwem ktrego Kandydaci mog zgBasza swoje zainteresowanie wybranym specjalistycznym szkoleniem zewntrznym/wewntrznym (SZ i SW). WysBanie Formularza oznacza zgBoszenie wstpne i nie jest rwnoznaczne z przystpieniem do procesu rekrutacji. Ankieta zgBoszeniowa dokument dostpny do ka|dego szkolenia osobno, wczasie aktywnej rekrutacji. Zamieszczany jako zaBcznik do zaproszenia na szkolenie na stronie Projektu w zakBadce Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR oraz wAktualno[ciach na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego. 3 Uczestnicy szkoleD Beneficjentem Ostatecznym (BO) w Zadaniu 5 Projektu mo|e zosta Kandydat, ktry speBnia nastpujce kryterium formalne: jest osob zatrudnion w ramach umowy oprac, na stanowisku pracownika dydaktycznego lub naukowo-dydaktycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim. Uczestnicy szkoleD/kursw (BO) zostan wyBonieni przez Komisj Rekrutacyjn wprocesie postpowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego na podstawie zBo|onych przez nich ankiet zgBoszeniowych i odpowiednich zaBcznikw, wymaganych dla poszczeglnych rodzajw szkoleD. Przy wyborze BO Komisja Rekrutacyjna kierowa si bdzie nastpujcymi kryteriami: Kryteria formalne: dostarczenie peBnej wymaganej dokumentacji, zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego/naukowo-dydaktycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim; Kryteria merytoryczne (wyBczajc Szkolenia Wewntrzne): tytuB zawodowy zgodny lub pokrewny z tematyk kursu, na ktry kandydat aplikuje, prowadzony przedmiot zgodny lub pokrewny z tematyk kursu, na ktry kandydat aplikuje Kryteria rozszerzajce: PierwszeDstwo ma osoba, ktra nie otrzymaBa wsparcia w ramach zadania nr 5 lub ilo[ szkoleD w ktrych uczestniczyBa jest mniejsza ni| pozostaBych kandydatw; Opinia z ocen Kandydata - wystawiana przez bezpo[redniego przeBo|onego lub inn osob funkcyjn, odpowiedzialn za ocen pracy dydaktycznej/organizacyjnej w Jednostce, w ktrej zatrudniony jest Kandydat (Dyrektorzy Instytutw/Katedr lub ich Zastpcy, Dziekani WydziaBw lub ich Zastpcy). PrzeBo|ony wystawia Kandydatowi ocen za prac dydaktyczn wskali od 0 do 5, oraz za prac organizacyjn na rzecz Jednostki - w skali od 0 do 5, (0 to ocena najni|sza, a 5 - najwy|sza); (wyBczajc Szkolenia Wewntrzne) Otrzymane punkty za sta| pracy: do 5 lat - 1 pkt., powy|ej 5 lat 2 pkt.; W przypadku takiej samej liczby punktw decyduje kolejno[ zgBoszeD. Regulamin uwzgldnia zasad rwno[ci szans kobiet i m|czyzn. 4 Organizacja szkoleD dla kadry UR Kandydaci mog zgBasza swoje zainteresowanie wybranym specjalistycznym szkoleniem zewntrznym/wewntrznym (SZ i SW) za po[rednictwem Formularza, dostpnego na stronie Projektu. ZgBoszenia s przyjmowane w sposb cigBy do koDca czerwca 2015 roku. WysBanie Formularza oznacza zgBoszenie wstpne i nie jest rwnoznaczne zprzystpieniem do procesu rekrutacji. Komisja Rekrutacyjna analizuje zgBoszenia wstpne 4 razy w roku, na koDcu ka|dego kwartaBu. ZgBoszenia na specjalistyczne szkolenia (SZ), organizowane przez wykonawc zewntrznego, ktre wpBynBy po zakoDczeniu rekrutacji na to szkolenie, nie bd brane pod uwag. Komisja Rekrutacyjna umieszcza ogBoszenia o rozpoczciu rekrutacji na poszczeglne kursy/szkolenia SZ i SW na stronie Projektu, wzakBadce Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR oraz wAktualno[ciach na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Osoba, ktra wyraziBa zainteresowanie danym szkoleniem/kursem za po[rednictwem Formularza zostanie poinformowana o rozpoczciu rekrutacji drog elektroniczn. W ramach Projektu przewiduje si organizacj nastpujcych specjalistycznych szkoleD/kursw, realizowanych przez wykonawc zewntrznego (SZ): Nowoczesne metody ksztaBcenia z wykorzystaniem komputerowych metod obliczeniowych Specjalistyczny kurs w zakresie wykorzystania pakietu numerycznego Specjalistyczne szkolenie z zakresu zbierania i przetwarzania danych pomiarowych Szkolenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod ksztaBcenia w oparciu o program ANSYS Komputerowe modelowanie zjawisk fizycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod ksztaBcenia Nowoczesnych metod ksztaBcenia w oparciu o oprogramowanie MathWorks w cyfrowym przetwarzaniu sygnaBw Technologie sieciowe - platforma CISCO Szkolenie UniGraphics Integracja sensoryczna SI I i II st. Szkolenie specjalistyczne NDT Bobath dla dorosBych rozwijajcy Specjalistyczne szkolenie NDT dla dzieci Nowoczesne metody ksztaBcenia w specjalistycznym PNF Zastosowanie nowoczesnych metod ksztaBcenia podczas nauki terapii staww skroniowo-|uchwowych Nowoczesne metody ksztaBcenia z zastosowaniem TB EMG w diagnostyce i terapii z zastosowaniem nowych metod ksztaBcenia Maitland terapia manualna (poziom 1, poz. 2a, 2b) Zastosowanie nowych metod ksztaBcenia podczas nauki terapii tkanek mikkich Specjalistyczne szklenie z nowych metod ksztaBcenia w oparciu o Neuromobilizacje wg Butlera Wprowadzenie do Systemu Statystycznego R Specjalistyczne szkolenie jzykowe Clill Nowoczesne metody nauczania dla nauczycieli dydaktycznych uB  @ B ~ DR`bnø{php`phhhWhKhC`lh o6CJaJh oCJaJo(h]8CJaJh oCJaJh&h oCJaJh7ah o5CJaJh o5CJaJ ho7h o5B*CJaJphh o5CJaJo(ho7h o5CJaJho7h oCJaJhJKh o5CJaJh o5B*CJ\aJphhh5B*CJ\aJph#ho7h o5B*CJ\aJphB B V^r(}^$ & Fdhx7$8$H$^`a$gd o$ & FIdhx7$8$H$^I`a$gd o$7$8$H$a$gd o $7$8$H$a$gd o & F x*$^`gd o $a$gd o$a$gd o $7$8$@&H$a$gd o$d7$8$@&H$a$gd o  "&8:<@PRTVrT:<&P̺wwjw^wShLHh oCJaJhrh oCJ\aJhrh oCJ^JaJhrh oCJaJh oB*CJaJphho7h o5CJaJho7h oB*CJaJph ho7h o5B*CJaJph#ho7h o5B*CJ\aJphh7ah oCJaJh]Y;h oCJaJo(h]Y;h oCJaJh oCJaJh o6CJaJ PZ`AOux䶫|iN|=| h1hh o0JCJaJmHsH4jh1hh oB*CJUaJmHphsH%h1hh oB*CJaJmHphsH.jh1hh oB*CJUaJmHphsHh1hh oB*CJaJphh oCJaJh1hh oCJaJh1hh o5CJaJ hv^h oB*CJ\aJph ho7h o5B*CJaJphh oB*CJaJphho7h oB*CJaJphAZTT!>$&&&$e7$8$H$^ea$gd o$e7$8$H$^ea$gd o$ & Fdhx^`a$gd om$ & Fx*$^`gd o$ & Fdhx7$8$H$^`a$gd o p24<>Z~&*,$<@TVѴѴѦћћѦœśśсrh o5B*CJ\aJph#ho7h o5B*CJ\aJphh oCJaJho7h oCJaJh o5B*CJaJph!ho7h oB*CJPJaJphh oB*CJaJphho7h oB*CJaJph ho7h o5B*CJaJphh1hh oCJaJmHsH+$RT  !!!!$!R!T!h!B"\"<$>$h$$$,&׶׶פׄuui^^h&h oCJaJh&h o5CJaJh95h oB*CJaJph h95h o5B*CJaJphh o5B*CJ\aJph#ho7h o5B*CJ\aJphho7h oCJaJh oCJaJh o5B*CJaJphh oB*CJaJphho7h oB*CJaJphhkh o5CJ\aJ!,&.&&&''T'`'b'r'~''''(( ("(((*)))))*>*@*l***++"++ǻǻǻǻǰǻ|ǻmǻǰeh oCJaJh{4h oB*CJaJphh oB*CJaJo(phh oCJ\^JaJo(h oCJ\^JaJho7h oCJ\^JaJho7h oCJaJh oB*CJaJphho7h oB*CJaJph#ho7h o5B*CJ\aJphh&h oCJaJh&h oCJaJo("&(+++*,,l-..|gRR$ & Fdh7$8$H$a$gd o$ & Fdh7$8$H$a$gd o$ & Fdhx7$8$H$a$gd o$ & F5dhx7$8$H$^5`a$gd o$ & Fx7$8$H$^`a$gd o & Fex^e`gd o$ & Fedhx7$8$H$^e`a$gd o +++*,J,,,,$->-@-T-f-h-- .z......,0228222222λΙzzk_Tkzzzh`[h oCJaJho7h o5CJaJh7ah oB*CJaJphh oB*CJaJphho7h oCJaJh oCJaJ'ho7h o5B*CJ\^JaJphhoh oCJ\^JaJ$ho7h oB*CJ\^JaJphho7h oB*CJaJph ho7h o5B*CJaJph!ho7h o6CJ\]^JaJ..,0*44J55556uug$7$8$H$a$gd o $7$8$H$a$gd o$ & F7$8$H$a$gd o$ & Fdhx7$8$H$^`a$gd o$ & Fdhx7$8$H$^`a$gdv$ & Fdhx7$8$H$a$gd o$ & Fdhx7$8$H$a$gd o 22j3n33333(4*4|444H5J55556468777788.8>8@8d8f8l8㩘zh]UU]UUh oCJaJhJ.h oCJaJ#ho7h o5B*CJ\aJphh o5B*CJ\aJphheCh oB*CJaJph!ho7h oB*CJ^JaJphho7h oCJ^JaJhvh oCJaJhvhvCJaJho7h oCJaJh oB*CJaJphho7h oB*CJaJphh oB*CJaJo(ph688;X>t?@@DAABnCCC2DDEnE*FFGGHH"ItI & F )dh^)gd o$ & Fdhxa$gd om$l888888<<<<<<===>>>>>>?2?r?t?????@@`@@ABAbAxAAAAAAABBBBBBB߻ߥzzzzzzzzzzzzh oB*CJPJ^JaJph%ho7h oB*CJPJ^JaJphh oCJaJho7h oCJaJhJ.h oCJaJhJ.h o6CJaJhoh oCJ\aJhoh oCJaJo(hoh oCJaJh o5CJaJho7h o5CJaJ0BbClCCCCCD0DDDEElEnEEEF(F*FFFFFGGDGNGRG~GGGGGGHTHZHbHfHnH~HHHH IDIVIrIIh\hhhi$i&i0i>iܼܥ"h oB*CJPJ]^JaJph(ho7h oB*CJPJ]^JaJphU%hh oB*CJPJ^JaJphho7h oCJ^JaJh oB*CJPJ^JaJph%ho7h oB*CJPJ^JaJph:czcych jzyka specjalistycznego (j. angielski) (jzyk niemiecki) Szkolenie metodyczne (szkoBa Lego) - SBowacja (I i II stopieD) Nowoczesne metody ksztaBcenia w naprawie i modyfikowaniu ukBadw elektronicznych oraz pBytek drukowanych Szkolenie Trenerw Zarzdzania Jzyk specjalistyczny i metodyka ksztaBcenia na studiach MBA (I i II stopieD) Anglia Wykorzystanie symulacji w dydaktyce przedmiotw biznesowych Szkolenie pracownikw w zakresie tworzenia i prowadzenia kursw zwykorzystania platformy e-lerningowej W ramach Projektu przewiduje si organizacj SzkoleD Wewntrznych (SW) realizowanych przez UR, w ilo[ci 3 moduBw na rok, o nastpujcej tematyce: Wykorzystanie sprztu i aplikacji multimedialnych w dydaktyce Technologie internetowe jako - nowoczesne medium kontaktw ze studentami Narzdzia do modelowania grafiki Zarzdzanie procesem ksztaBcenia na odlegBo[ Projektowanie, konstruowanie i eksploatacja kursw ksztaBcenia na odlegBo[ Badanie operacyjne z wykorzystaniem narzdzi komputerowych Narzdzia informatyczne w analizie problemw ekonomicznych Wybrane metody poszukiwania informacji w bazach danych Zastosowanie metod ilo[ciowych do rozwizywania problemw badawczych Zaawansowane narzdzia pakietu biurowego w podnoszeniu wydajno[ci pracy badacza Moodle - wspomaganie i prowadzenie. Rekrutacja na dany moduB szkolenia SW zostanie uruchomiona w zale|no[ci od liczby wstpnych zgBoszeD przyjtych drog e-mailow, Komisja Rekrutacyjna ogBasza nabr na wybrane Szkolenia Wewntrzne w ostatnim miesicu ka|dego kwartaBu, powiadamiajc o tym osoby ktre wyraziBy zainteresowanie danym szkoleniem. Szkolenia Wewntrzne prowadzone s w oparciu o sporzdzony harmonogram zaj iobejmuj 16 godzin. Za godzin szkolenia przyjmuje si 45 minut zegarowych. Liczba miejsc szkoleniowych jest ograniczona. Istnieje mo|liwo[ zgBoszenia dodatkowych szkoleD, ktre nie zostaBy ujte 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu poprzez wypeBnienie odpowiedniego druku dostpnego na stronie Projektu w zakBadce Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR idostarczenie go do Biura Projektu. Dodatkowe szkolenia bd uruchamiane w przypadku wypracowania oszczdno[ci wProjekcie. Wykaz SzkoleD Wewntrznych realizowanych na UR mo|e ulec zmianie bez podawania przyczyny. 5 Rekrutacja na szkolenia Postpowanie kwalifikacyjne na SZ i SW przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoBana przez Menad|era Projektu, w skBad ktrej wchodz trzy osoby: Koordynator Zadania 5, Asystent Menad|era oraz osoba wyBoniona w trybie zapytania ofertowego. Do zadaD Komisji Rekrutacyjnej nale|y w szczeglno[ci: sprawdzenie kompletno[ci zBo|onych przez kandydatw dokumentw, ocena zBo|onych dokumentw pod ktem wymogw formalnych imerytorycznych, warunkujcych przyjcie kandydatw na szkolenie, zabezpieczenie tajno[ci dokumentw zBo|onych przez kandydatw na szkolenie, ustalenie kolejno[ci kandydatw wg. otrzymanych punktw, ustalenie list osb przyjtych i list rezerwowych na dane szkolenie, sporzdzenie w terminie 14 dni od zakoDczenia postpowania kwalifikacyjnego sprawozdania z jego przebiegu oraz przekazanie go do Menad|era Projektu. W procesie rekrutacji mog uczestniczy wyBcznie te osoby, ktre speBni kryteria formalne i merytoryczne (3, punkty 3a i 3b Regulaminu). Okolejno[ci Kandydatw na li[cie rankingowej decyduje ilo[ punktw przyznana prze Komisj Rekrutacyjn na podstawie 3, ust. 3c. W przypadku rwnej liczby punktw, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejno[ zgBoszeD (wg daty przyjcia dokumentw w Punkcie Rekrutacyjnym). Jedna osoba mo|e uczestniczy co najwy|ej w 3 rodzajach szkoleD SZ lub SW wramach Zadania 5 Projektu. Kandydat na szkolenie skBada w Punkcie Rekrutacyjnym: Ankiet zgBoszeniow (podpisan wBasnorcznie) Opini o kandydacie, z ocen przeBo|onego, opisan w 3 ust. 3c niniejszego Regulaminu (wyBczajc Szkolenia Wewntrzne) kserokopi dyplomu potwierdzajcego tytuB zawodowy (wyBczajc Szkolenia Wewntrzne) Wzr Ankiety zgBoszeniowej oraz druk Opinii o kandydacie jest dostpny wBiurze Projektu i na stronie internetowej Projektu. Osoby, ktre zBo| komplet dokumentw, ale nie zostan zakwalifikowane do udziaBu w szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zostan na li[cie rezerwowej. Wrazie skre[lenia lub wycofania si uczestnika szkolenia, na jego miejsce zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej. Z osobami zakwalifikowanymi na szkolenia zostan podpisane stosowne umowy. 6 Prawa i obowizki uczestnika szkoleD SZ/SW UdziaB w szkoleniach SZ/SW jest bezpBatny. Beneficjent Ostateczny zobowizany jest do systematycznego udziaBu wzajciach, przez co rozumie si obecno[ na minimum 80% ogBu godzin przewidzianych wobowizujcym harmonogramie, potwierdzenia obecno[ci na zajciach na prowadzonej przez Organizatora li[cie obecno[ci, oraz ukoDczenia kursu potwierdzonego odpowiednim za[wiadczeniem lub certyfikatem. Beneficjent Ostateczny zobowizany jest po realizacji ka|dego etapu kursu, wktrym otrzymuje za[wiadczenie o jego ukoDczeniu, do przedstawienia go wBiurze Projektu (kserokopia zostanie doBczona do dokumentw BO). Beneficjent Ostateczny zobowizany jest do dostarczenia do Biura Projektu, wprzecigu 7 dni od zakoDczenia danego etapu kursu, uzupeBnionej delegacji wraz zaBczonymi fakturami za nocleg oraz biletami komunikacji masowej, ksera dyplomu je|eli taki zostaB mu wydany na koniec danego etapu lub szkolenia. Nie dostarczenie dokumentw wi|e si z brakiem zwrotu poniesionych kosztw. Beneficjent Ostateczny zobowizany jest do udziaBu w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych wProjekcie, ktrych celem jest dokonanie oceny charakteru ipoziomu udzielanego wsparcia. Beneficjent ostateczny wyra|a zgod na przetwarzanie przez Uczelni jego danych osobowych, wizerunku na potrzeby Projektu, zgodnie z wymogami wynikajcymi zprzepisw ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2002r., Nr 101, poz. 926 z pzni. zm.). 7 Rezygnacja z udziaBu w szkoleniu W przypadku rezygnacji z udziaBu w szkoleniu Uczestnik zobowizany jest do zBo|enia pisemnego o[wiadczenia w Biurze Projektu najszybciej jak to mo|liwe, zwyja[nieniem przyczyny rezygnacji. Uczestnik przerywajcy udziaB w szkoleniu jest zobowizany do zwrotu kosztw szkolenia. Uczelnia mo|e rozwiza umow bez wypowiedzenia w przypadku: nieprzestrzegania przez BO postanowieD Regulaminu, opuszczenia bez usprawiedliwienia wicej ni| 20% ogBu godzin zaj przewidzianych wobowizujcym go harmonogramie szkolenia, przedstawienia nieprawdziwych danych eliminujcych go, z przyczyn formalnych, zudziaBu w szkoleniu, niestosowania si do regulaminu porzdkowego obowizujcego na Uczelni. W przypadku rozwizania przez Uczelni umowy z winy BO, Uczelnia ma prawo dochodzi od niego zwrotu poniesionych kosztw, zwizanych z udziaBem wszkoleniu. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. choroba sBuchacza potwierdzona za[wiadczeniem lekarskim), uniemo|liwiajcych mu, z przyczyn obiektywnych, udziaB w szkoleniu, Uczelnia mo|e na pisemny iudokumentowany wniosek BO odstpi od domagania si od niego zwrotu kosztw spowodowanych rezygnacj z udziaBu w szkoleniu. 8 Postanowienia koDcowe Regulamin wchodzi w |ycie z dniem 17.12.2010 Beneficjent zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie powoduje zmiany umowy z BO. Uczestnik Projektu pisemnie potwierdza zapoznanie si z Regulaminem. Wszelkie sprawy zwizane z interpretacj Regulaminu rozstrzygane s przez Menad|era Projektu, po uzyskaniu opinii ZespoBu Zarzdzajcego. Regulamin jest dostpny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: www.nipr.univ.rzeszow.pl & .& & & & & & & & & & & & & & & & . Data i podpis Menad|era Projektu   UR nowoczesno[ i przyszBo[ regionu Projekt wspBfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu SpoBecznego  Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszw s. PAGE \* MERGEFORMAT 10/ NUMPAGES \* MERGEFORMAT 10 Biuro Projektu: budynek A1, pokj 024, tel. + 48 17872 11 84 www.nipr.univ.rzeszow.pl, nipr@univ.rzeszow.pl tIhiijj6kl,mm:n|nnpoo\ppTqqiZitixiiij@jljjj4k6kzkklll`lrlllllllllllm*m,mhmmm8nsNsPsssssst,t8tttttt>uhuuu8vvvɼهtb#ho7h o5B*CJ\aJphh1hh oCJaJh oCJaJho7h oCJaJho7h oB*CJaJphh oB*CJaJphh&h oCJPJ^JaJh&h oCJ^JaJh oB*CJPJ^JaJph%ho7h oB*CJPJ^JaJph%hG h oB*CJPJ^JaJph$BDF`bfz|2؃ڃ,XrǹǪǹǹǹh oB*CJaJphho7h oCJ\]^JaJh/h oB*CJaJphh oB*CJ\aJo(phh oB*CJ\aJph h/h oB*CJ\aJphh/h oCJaJh oCJaJho7h oCJaJh oCJaJo(/~^ڃrf R}$a$gd o$7$8$H$a$gd o & F*x^*`gd o & FIx^I`gd o & FIx7$8$H$^I`gd o$ & FIdhx7$8$H$^I`a$gd o$ & Fdha$gd om$<>PRnr܅ ":<NP`dfʆ̆ ͼ͝umumub[umumub ho7h ohrlh oCJaJh oCJaJh:ih oCJaJh:ih oB*CJaJphh oB*CJ\aJph h:ih oB*CJ\aJphh o6B*CJaJph hh o6B*CJaJphh oB*CJaJphhh o6CJaJho7h oCJaJho7h oB*CJaJph!DXZ *0`txˆĈ&(LPR>HJ֌ f bѴѴѴѴ딀h oCJaJo(h0h oCJaJho7h oCJaJh o5CJaJho7h o5CJaJh oB*CJaJph!ho7h oB*CJPJaJphho7h oB*CJaJphhrlh oCJaJh oCJaJhrlh o6CJaJ2Jf~x*z & Fdhx7$8$H$gd om$$ & Fdhx7$8$H$a$gd o$7$8$H$a$gd o $7$8$H$a$gd o$^a$gd om$$ & Fdhxa$gd om$$ & Fdhxa$gd o $a$gd o 0XZБr*0FrFH.0vxҸ|l|U-h:h oB*CJPJ^JaJnHphtHh oB*CJaJnHphtH%h:h oB*CJaJnHphtHh o5B*CJ\aJph#ho7h o5B*CJ\aJphhsCJaJhsB*CJaJphh oB*CJaJo(phho7h oB*CJaJphh oB*CJaJphh oCJaJho7h oCJaJxz(*<қJP&( JLtv@P ƺ{iZIZ=Zh oB*CJaJph!ho7h oB*CJPJaJphho7h oB*CJaJph#h1hh o5B*CJ\aJphh o5B*CJ\aJph#ho7h o5B*CJ\aJphh7ah oCJaJh oCJaJho7h oCJaJho7h oCJ\aJ-hR2h oB*CJPJ^JaJnHphtH%hR2h oB*CJaJnHphtHhh oB*nHphtH қb L@.ppp$ & F dhx7$8$H$^`a$gd o$ & F dhh7$8$H$^`a$gd o $7$8$H$a$gd o$ & Fdhx7$8$H$a$gd om$$ & Fdhx7$8$H$a$gd om$ & Fdhx7$8$H$gd om$ B$8>B F|¤ƤȤ̤ΤҤԤؤڤܤޤ¶ߢmi\h k5CJOJQJaJh6"jh %UmHnHsH tH uhh eh>h6h6CJOJQJaJ2jh6CJOJQJUaJmHnHsH tH uhLwhuCJOJQJaJhLwh6CJOJQJaJhLwh65CJOJQJaJȧʧ̧ΧЧҧԧ֧ا˶˦hkcih>h`Rh65CJOJQJaJ(jh`RhLw5CJOJQJUaJh`RhLw5CJOJQJaJ$hd5CJOJQJaJmHnHu"jh e5CJOJQJUaJ֧ا`gd 6&P 1h:p @. A!"#$%8 n Ȫ]\0 [PNG IHDR4k;tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<~PLTE CEHSUX#&*369ఱbdgSQTrtv(&)ECFpnq748񩨪b`cb`bԌ~}ⷶ}Ԛ c IDATx 1ht89G8UN u ng8R 'v~ڙ 4ҖNt@w5Xh;L,OgUo2L[v&d!{` ֳ{I5!@ÃyXL8&ƃd D@}4.p'~Zй?YڼASJS:JbY[1hC{3BCPM@z=>8}Z.K.D=boVK30>9m>)O!ҍr )g?-burMܦ4 2KGs<!%ZIr1h.^v[@1H_shOA4WxtǠQf}Z @w*Eh$5fSJ)fhf~[jĬ }Zh~1&lvy7DS"M짠]#\1s2 F"4sbtqVZo24v, 5IDZ=uVy枬dӱӈύ7BkjbAȒRaH:hS V@C'apK8Exm"X~AkGcu 5J5>Ns "N> N@#QXiZ;':f6V|mclhDs!J,UwbHn6=m}$Pm j ʔi5v$t6ޟv#g׆քRւ,׆>0utSt.I ͵Y(a' !ρi2v]x"{!=},c?UdnZ,aw=Dp%Ĺ0#"p TM=в υ| vX/k^;*(e?FHr5[n׆1Cw5t8oD #qx4>nNoԠm'tM1/S:?/oU5dqh݃z 4ؐ6~9`g&4SBęQ;u簫Kؽ6wE3%.޻ٺAhӸQj -я -@ۦ jMj̥om m5}}W|>IENDB`nKt#ÙXIPNG IHDRyEYtEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<NPLTESQTƍpnq(&)748񩨩ECF}b`cԚ㛚b`b~}"yIDATxڬ隫 Zvo9?Zi}CLG*yi=~`<&x׆o ͒mjq #w\昴cő%'>MyL>Csyr=Y,@nm@ r|Yqk< gkȧɃgk#?L@v}rcWj9(6>.>C>#p+K6V v!+ m9aTGVrX3dgu2! 82.WFsX!V^ܡX0ddeYr,\R:G2|rnW ])XUBe>0rsXEp1v-%I'Vd@w9܆%;CT oKO/ >Ғ>yki0ʎӻߊZT񕐑p} LH鴂ƒ$J!:DO/U5n#`XdɢܥA3#;ƒ$7<:w映 !'…"/v66 _#p"D39. Eg$׉$#r$y>X5O_\c+%MM%crY{NMpjI92:2س{JDy2J¬#KHjLi6PPyr"\nOU>w8J)m+ #I0D* Urː 0+ݴMkIENDB`n! iܓJ@]q;CPNG IHDRE}tEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<3PLTESQT(&)pnq748}ECFb`cB!sIDATx윇z8 ?aKM]7ƃ ;!e ^%_2Mz{w7q\.?@ Oٍ Yf!Efb-Oa|MW3 C/WMu[K)`gvxJV,7M'tn><CB$T(`80HkQv+TKA>Bh8̥h[RfH_$qr(L;8#P0a-7҈ʺ\I"-' *eg L]+3"4I`[kU@գ )FUØO@f.t @DE<}wU|C(A H j`1$ r8t,1$$߁󍏭#]@Od$MVR;Z=Nؓl =\wz w43<4z ? Z =8&bbjbm=d^, H{T6;H o hq2 7=pyoM|'@)M a] yh |l&JO½# .`dG@=52DSB 2V%Z4&c5%MɊ3A\(ߚ(Q[mDrZĨ.ZZ^D@/6%*N#^ JI.F"O~j;~({7gZqwEK^@`TvS`Ԁ#DW ʼnUTzV{%O\+끊aa: 8X2g8NkmQ[_CёHr6 &ua hPI#)JNohp4OL>^lHa2aD &Tߩh>|gldHt EJAHc?k p݋=!EO&TP̻ŋefPeh̋A;NRd.kr݆P㦁2P⅞< v"8oh=qR)YK|+>p\.E"px`r"5iBIENDB`DyK nipr@univ.rzeszow.plyK 8mailto:nipr@univ.rzeszow.pl&Dd $ ;-` C <A$candyman070600068R"&{NEYHU%F%{NEYHUJFIFHH;CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90 CCu"  T>3~D.rS$g&/gIE#*=cT"Ow!|OMr5̒r8ZL!kش2nH) ٙdլ\U$`.珜yBj;񺀀(a ]CoKj#^l}?po9՚~qTa!U[i9m})~E@fF]WdJ e xS4xm>Pć7%1Y AvPmK8_n ,0 !16$'7yS7-tv/jŗ\tƒm&8cZ6+pR_lfsy{B֑R7rw1<(!Z]3ڃ4,7x=_@75Ne}~DڕFXq&4GFڤB85jF`Qܭ"U_n~+ z}q#Qg3ʢ㧁qKr0BG:/ddu,1vy<,;wX93 ,t[0SVóz<h4ŚSxz,m#:.9Xv8av<6y չ.6އRZMLf zvDtfҵ!WY*~Mb]nKeӱ+K+%'qhCJ"` oV<:=W`7,U+vrVx^N݂\!y;v sY=ja7GŸ~N݅]/!;vt]ev'aSN݆Oy;vt]ʺ>.CvJq@{VDiKn\'ޑR.8"f 8J eNQy]'۲c~:o29V CiO⿷mtu5M2)5v*['̠%y^].RVׁfcCq!Dow6\9DSp ݎuRtJO߫q+ܥ7RH%(: 1*fA`k*]U. I+ŵ7uZ#۔)-ugU&s=Jo ΋ RZWvxi.% qf^Һ4̤qJ J`('NLWPJ%rNYKy-qi}׳zpY.%QT&Gj5@ႝsx$ ;ma*/29Ani[ܠ3)âK3)R*ͷKx3$wHV'-P9K4UTLY)!\1RT8s>NP ⃡*6.%:Em›zEY\Vq`@YA3C1F]U{ jXlXx5r SUuM~>|xtib2|Uu4( Lϻ-/K iNB+bKKtS3ep۱#LW!%-uf2GZ}mTq!$)eZKJIɘa%4xw~* :_E1K@b5z Q;b]e֎QOM.E NfO0dU*f c]cɢzrYw%KRr5I8֠ ̬N¹SۦG=m&w1͡T}3(%Ib[y=~zxc/!h^):Y]g[yiҾ j~tVtU&YʠP͠bkymMyS c֋{8W T.Qy)I2Xs էu#wAf\}uLr2>8#Ӽ1Vqo#(G+u2Ύm'ͯWߟZz_#~_c aWM7fȓ9t luIU_^Fi:l(Q.r[@,vEXVg9' aPh[LFXoRzVqRĨme =X!e{5>hø< T,7FzoMIPz=;%88"ZweNilm2 0vI*N8pZ] :mfs ⵞ@@̕BDOؽcuw+O2($Y qNSQu/TpZ;((jLP:Ӽ1If/{Čok$:3p2qJCǽJnQes}RMZi? 9K>%:9X>m<5QDuߙ\'+\c\C OT* &S`#,1RtIt*Dʃ)Skƀ)(o'&ץPH)'[-'z@'\֛iԅGhq_L:;6M &P92L09x^-Y2t:&S#LyJ&]tc^<һ$Yx_yT/]+SxeVpV2;7u[1zY@YXe-m 7xpKGg0tsv6$U.43)NNI8]ׁJS5:̗2NuͨîrOM@T>LS6劃I_p2ebp% H(ԟl%GS벨5bd c#і:ךWr b^.v>Fŕ 6E!I9s6)'2q NTXkQK V^T a>:b)A*p'.iIe#^hmE.WjўLKM[8d/.d0tI*TD䌖ک*ZGRMW^S8#nWkQz!my)[^L+f,3\jXw䭭ښvmbܑiMQ$cV1귱k?U8}rmPmǠ>#yZ^]pʯ6bGY ꘀfpO8MBl˗98!n#2m6&<P7i.mӎl`yH?[T۶]C۶dklڠaݲ?lƭq~5myA~ݟ!ͻ=Sk~x6GigR<M9m܏~mo: ,nnR9[/J꫍Fh푔%(!1AQaq 0?! rq} \I Yho*u,aN^AH3VŢv2ֱWr ?N]zG(0=O+)&3нB+g*%ECu{n9 z{Zna+ -'|)lUaܥLyA ^Qשx$W/ V-{ke/'涋eS՛fѾ&1-Y 7*9x֋ ɘAPoKΩy)}"k%V_OL $:r|/3TMl.!څF=\I 3A$R5L"!`ess1ZL<F]=%k@؍FlSC Mp@ˮ'п?H( ϟuP^+(H(lRc{ ǗiteX͂Lp69z$2J\s_p(N=ż['W,s!I[ Ej$VnVؿP6 (MPe+ݝX!LSMkExA͈|;2z|Pu(*L%Y7eq# gk~"tqϷ.:f+f0+plwށaѶ[¼B-\Υ1ϼ+(kO kkMFs( ABZ Wa="־j| R37PVbt]_O>kc1#N- ː"裐Xǘ W,/(xΔb Nܬ2%b iRc@^T0JO#B5[ .p n!K c.?iOayL$0vB@ lifEsJQVyM`#}N ,^-M''cB CKQɸf/Yj/*XF ^yض^)&0yLTW#ӤKyh)$^NyA6·[Ч/FԮXhMm=`>Ney9y/5[. >=1@3 I\v@ M#(+&<@]|'! !1 AQq?c!Krؑ/Y W>&7@z_X7k IzHJ iX]@z%*_: VL&!1AQaq ? .6mj֏gCt$T\A*t}r LbT#B*OIZƜhǫ'e0z`*s;S sQRq4~񰯻qmrO] 61C:r5Š< AʣV!)n>r`Ӑu Jš8@䅰\JQhAF5Y'!1AQaq 0?϶(ߝȦ2S0P,4i P!n:g@# E@O>b/w/yDrk+՝]xW% D 9::fj220;^򜨱w tisnp&48wXg0z7A-A|l?Y88v 8S ,-[:?GmBIn!P#=Rmi݁éw~RS" H%/ Gh )94 :Du]fI&ٯRz%`a5rjtpAzۉ<*L2(ӹ@g 6<&^4?39À^X0K5G& R I+۾E)w]%id67ïPQ, ܣ-YǞ JxxGwTJ« ~&lb@ *(q#B]x>fjJ~dry )Z tTp偝 IZ֥ %;W%QA[9?X}t XVhr˗! h9a#HUmkf:sٽ=^ @Sf+ 3v*QAX<7I]XύsVAYJxu^2:2 kCEn 6azd -{!LyH"zfЫ Rk20)O'G}O| Ʃ>,fI,*?LW@ÿnZڇ{m; ӣPBfD:(C$^p+eF[ߟ+}KyZf9*dŋXԍ27 sp bl@(k~mm0h˻"Qz<0mJ ,aSF av %w:i:.s'Aڨ]#@ ,VLm:\Wh@r!m4-<{@<`ѰER2Ϋ fBi"0t@4}e;9z~ww>r2Vɍ`L.6YW[4HP*Z9zuII#m8MY'.oW}雤p|` |1[ߤVh&"b{^nӅSat3G}k:o",g/Fi S)h0ImPZ3dxrYAͪ-B3ҷ(6 +N'7y o4$4Qlr$sʽ^3 g~H;t4ej4]sLfD1&9j 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHX`X kciNormalny$dh`a$CJ_HaJmHsHtH JA`J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy >@> 60NagBwek p#d:: 60 NagBwek ZnakmHsH: @: 60Stopka p#d6!6 60 Stopka ZnakmHsHL2L 60 Tekst dymkadCJOJQJ^JaJTAT 60Tekst dymka ZnakCJOJQJ^JaJmHsH\@R\ o Akapit z list%$d^`a$m$8U@a8 o0 HiperBcze >*B*phPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @ P,&+2l8B>inovF}x ا%'(*+,.023UVXY[\^_ade&.6tI^`5.h)^)`OJQJo(hH^`o()^`o()X^X`B*OJQJo(ph- ^ `o(()" ^" `o(() ^ `o(. ^ `o(.Q^Q`o(.h ^`hH.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.e^e`o(.^`o()/^/`o()^`B*OJQJo(ph-^`o(()^^^`o(() ^ `o(.( ^( `o(. ^ `o(.h^`.h -^-`hH.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h^`OJQJo(hH-hee^e`OJQJo(hHoh5 5 ^5 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHoh^`OJQJo(hHhuu^u`OJQJo(hHhEE^E`OJQJo(hHoh^`OJQJo(hHhe^e`OJQJo(hH^`o()/^/`o()^`B*OJQJo(ph-^`o(()^^^`o(() ^ `o(.( ^( `o(. ^ `o(. hh^h`o(hH. ^`o(hH) 88^8`o(hH- ^`o(hH() ^`o(hH() pp^p`o(hH()  ^ `o(hH. @ @ ^@ `o(hH.  ^ `o(hH.h ^`hH.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.h ^`o(hH)/^/`o()^`o()^`B*OJQJo(ph-^^^`o(() ^ `o(()( ^( `o(. ^ `o(. ^ `o(.he^e`OJQJo(hH^`o()/^/`o()^`B*OJQJo(ph-^`o(()^^^`o(() ^ `o(.( ^( `o(. ^ `o(.e^e`o(.^`o()/^/`o()^`B*OJQJo(ph-^`o(()^^^`o(() ^ `o(.( ^( `o(. ^ `o(.e^e`5OJPJQJ\^J.^`o()/^/`o()^`B*OJQJo(ph-^`o(()^^^`o(() ^ `o(.( ^( `o(. ^ `o(. ^`o(hH.h ^`hH) [ L^[ `LhH. + ^+ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. k^k`hH. ;L^;`LhH.W]/ 23_.5_(6XB~~1EHET%z3WW8Num13Rxg,j?<`R ,$201P3`6]9 > @EV@`A5QJY>`8a)bQbd efkci>PMc?e?@ $   !@xx xxxx0@xxxx x"x$x&x(x*x,x.x6x8x<x@xBxDxhUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@ CalibriWTimesNewRomanMS Mincho5. .[`)Tahoma?= *Cx Courier New;WingdingsA BCambria Math"1hEƄ;g;g [ U6 s U6 sn4C?C?2qHX $P62!xxurszulkaurzD     Oh+'0h  $ 0 <HPX` urszulkaNormalurz32Microsoft Office Word@i @H84b@m@`Eb U6՜.+,D՜.+,8 hp Hewlett-Packards C? Tytu 8@ _PID_HLINKSAp+Nmailto:nipr@univ.rzeszow.pl !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrsuvwxyz{|}~Root Entry F^bData t'1TableGWordDocumentSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q