Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Staże zagraniczne

1.    Czy staże zagraniczne muszą odbywać się na terenie Unii Europejskiej?
Nie. Dużym atutem staży organizowanych w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” jest elastyczność co do wyboru kraju, w którym ma odbyć się staż. Możliwe jest zorganizowanie stażu nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale również w krajach poza Europą. Kandydat na staż sam decyduje, w jakim kraju i na jakiej uczelni zamierza odbyć staż.

2.    Czy staże muszą odbywać się w trakcie roku akademickiego?
Jeżeli jednostką przyjmującą jest ośrodek akademicki, staż powinien odbywać się w trakcie roku akademickiego, jeśli zaś jest nią ośrodek naukowo-badawczy, niekoniecznie.

3.    Kiedy następuje zwrot kosztów stażu?
 Osoba zakwalifikowana na wyjazd za granicę otrzymuje zwrot kosztów podróży, noclegów i diet zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. Przed wyjazdem do Jednostki Przyjmującej Uczestnik składa wniosek o realizację zagranicznej podróży służbowej zgodnie z regulaminem UR, nie później niż 3 tygodnie przed wyjazdem (zał. nr 10). Wówczas otrzymuje w formie zaliczki zryczałtowaną kwotę na pokrycie kosztów noclegów i diet. Zwrot kosztów podróży następuje po przedstawieniu faktury wystawionej na UR, nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowanym zakończeniem stażu.

4.    Kto w Jednostce Przyjmującej powinien udzielać zgody na przyjęcie kandydata na staż?
 W regulaminie nie ma szczegółowych zapisów dotyczących rangi osoby wyrażającej zgodę na przyjęcie kandydata na staż-może to być kierownik wydziału.

5.    Czy w przypadku wizyty studyjnej konieczny jest tłumacz?
Wizyta studyjna (WS) to wyjazd czterech osób z tłumaczem do zagranicznego ośrodka akademickiego, celem którego jest zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowo - dydaktycznej oraz wymiana doświadczeń. Grupa wyjeżdżająca na WS może zrezygnować z tłumacza (odpowiednie oświadczenie) i wówczas jest możliwość wyjazdu dodatkowej osoby. W takim przypadku ważne jest aby przynajmniej jedna z osób w grupie przedłożyła dokument potwierdzający znajomość języka obcego.

6.    Czy ta sama osoba może skorzystać ze wsparcia tylko jeden raz?

Jeden kandydat może uczestniczyć maksymalnie w dwóch różnych działaniach w ramach Zadania 6.

7.    Kiedy ma być dostarczone potwierdzenie przyjęcia na staż zagraniczny lub wizytę studyjną?
 Formalne potwierdzenie przyjęcia na staż (załącznik 11) ma być dostarczone po pierwszym etapie rekrutacji, wówczas, gdy kandydat dostał informację o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. Przed aplikowaniem na staż kandydaci mogą podjąć się tylko nie wiążących rozmów dotyczących miejsca, w którym będą przyjęci na staż.

8.    Kiedy można zakupić bilet lotniczy w przypadku, gdy staż jest realizowany za 5 miesięcy?

Wcześniejsza rezerwacja obniża koszty.Bilety można zakupić nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą zakończenia stażu. Bilety zakupione wcześniej nie są wydatkiem kwalifikowanym (to samo dotyczy kosztów wiz).

9.    Korzystałem ze wsparcia w postaci Wizyty Studyjnej w ramach innego projektu realizowanego na UR. Czy istnieje możliwość wyjazdu w ramach projektu NIPR ?
Nie ma przeciwskazań, aby w takim przypadku kandydować na staż w ramach niniejszego projektu. Osoby, które już korzystały ze wsparcia w innych projektach, podczas rekrutacji na staż w projekcie NIPR będą miały o 15 punktów mniej. Szczególnie promowane są osoby, które korzystają ze wsparcia po raz pierwszy.

10.     W jakim celu konieczne jest przygotowanie prezentacji ppt po powrocie ze stażu?
Ideą staży i wizyt studyjnych jest nabywanie nowego doświadczenia i wiedzy szczególnie w obszarze nowych metod dydaktycznych. Dodatkowym celem wyjazdów jest mobilność wiedzy i doświadczeń, toteż przygotowana prezentacja ma być narzędziem do realizacji tego celu. Pracownik, który uczestniczył w stażu lub wizycie studyjnej jest zobowiązany do przygotowania prezentacji oraz wygłoszenia jej w Instytucie/Wydziale/Katedrze, w którym pracuje, w obecności pracowników oraz studentów. Ważne jest udokumentowanie wystąpienia w postaci zdjęć z widocznymi logotypami projektu NIPR.