Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Staże krajowe

1.    Kiedy jest określany opiekun stażu i jak przebiega procedura jego wyłonienia?
Kandydat samodzielnie rozpoznaje możliwości odbycia stażu krajowego, o który się ubiega, a w szczególności uzgadnia następujące kwestie:

-gotowość przyjęcia przez Jednostkę Przyjmującą we wskazanym terminie,
-możliwość zrealizowania planu stażu,
-możliwość zapewnienia opiekuna stażu.
Opiekun stażu, jako ekspert zdanej dziedziny, jest wyłaniany w wyniku zamówienia z wolnej ręki. W dokumentach aplikacyjnych kandydat powinien podać warunki jakie powinien spełniać opiekun stażu, po zrekrutowaniu zaś-adres mailowy i telefon do planowanego opiekuna stażu. Następnie przeprowadzane są negocjacje, w wyniku których ostatecznie wyłania się opiekuna stażu.

2.    W jaki sposób przebiega refundacja kosztów związanych ze stażem krajowym?
Osoba zakwalifikowana na staż SK/SD otrzymuje zwrot kosztów podróży, noclegów i diet zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju po przedstawieniu faktur wystawionych na UR.
Kwota refundowanych wydatków BO z tytułu stażu (koszty podróży, diet oraz noclegów) nie może przekroczyć wartości założonej na ten cel w Projekcie i wymienionej w umowie z BO.

3.    W jaki sposób mam udokumentować odbyty staż krajowy SK lub SD?
Uczestnik/BO stażu krajowego jest zobowiązany do dostarczenia do Koordynatora zadania, do 14 dni po powrocie z wyjazdu zagranicznego, następujących dokumentów:

- dziennika stażu opisującego zadania zrealizowane w każdym dniu (SK), lub w każdym tygodniu stażu (SD)(zał. nr 11);
- dokumentu potwierdzającego pobyt w Jednostce Przyjmującej wraz z opinią opiekuna stażu (w terminie zgodnym z podpisaną Umową), (zał. nr 12);
- prezentacji o miejscu odbycia stażu wraz ze zdjęciami i materiałem filmowym na płycie CD wg wzoru stanowiącego załącznik oraz wygłoszenie jej przed pracownikami i studentami, (zał. nr 13);
- opisu wyjazdu w formie tekstu, gotowego do zamieszczenia w broszurze informacyjnej (900-1200 znaków wraz ze spacjami, czcionka Times New Roman, rozmiar 12.)