Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

STAŻE ZAGRANICZNE

 

1. Uczestnicy

Staże zagraniczne skierowane są do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na umowę o pracę na Uniwersytecie Rzeszowskim.

2. Miejsce stażu

Dużym atutem staży organizowanych w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” jest elastyczność co do wyboru kraju, w którym ma odbyć się staż. Możliwe jest zorganizowanie stażu nie tylko na terenie Unii Europejskiej, ale również w krajach poza Europą. Kandydat na staż sam decyduje, w jakim kraju i na jakiej uczelni zamierza odbyć staż.

3. Rodzaje wsparcia:

  • Staż zagraniczny (SZ) - to wyjazd jednej osoby do zagranicznego ośrodka akademickiego lub naukowo badawczego, celem którego jest zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowo - dydaktycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz wymiana doświadczeń zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia. Kandydat powinien znać język angielski lub język, w którym prowadzi się zajęcia dydaktyczne w danej uczelni. Staż trwa do 14 dni włącznie z podróżą.
  • Wizyta studyjna (WS) - to wyjazd czterech osób z tłumaczem do zagranicznego ośrodka akademickiego, celem którego jest zdobycie dodatkowych umiejętności przydatnych do prowadzenia dalszej pracy naukowo - dydaktycznej oraz wymiana doświadczeń zwłaszcza w zakresie metod i technik kształcenia. Wizyta trwa do 10 dni.
  • Staż zagraniczny i stypendium dla młodych doktorów (POSTDOC) - to wyjazd jednej osoby do zagranicznej instytucji naukowo-dydaktycznej, celem którego jest zaprezentowanie i rozwiniecie własnych osiągnięć naukowych oraz wymiana doświadczeń w zakresie zagadnień poruszanych w pracy doktorskiej. Dodatkowym celem stażu jest zdobycie nowych doświadczeń pozwalających na dalszy rozwój naukowy jak i dydaktyczny Beneficjenta. Staż PostDoc jest kierowany do młodych doktorów tj. osób, które nie ukończyły 35 lat, a od obrony ich pracy doktorskiej nie upłynęło więcej niż 5 lat. Staż może trwać 5 miesięcy.

4. Rekrutacja

4.1. Informacje ogólne

Rekrutacja na wyjazdy zagraniczne odbywa się w sposób ciągły przez cały czas trwania Projektu. Każdy z złożonych wniosków dostaje indywidualny numer indentyfikacyjny. W stosunku do kandydatów, którzy złożyli kompletne dokumenty aplikacyjne Komisja Rekrutacyjna (KR) przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z dokumentem pt.: „Regulamin organizacji staży zagranicznych/ wizyt studyjnych/staży Postdoc” w terminach określonych w zakładce „terminy rekrutacji”. W przypadku nie wyczerpania limitu miejsc ogłaszane są kolejne terminy rekrutacji.
W terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia, KR ogłasza listę osób zakwalifikowanych i listę rezerwową oraz wysyła powiadomienia drogą elektroniczną do kandydatów.  Informacja o liczbie osób zakwalifikowanych wraz z ich numerami identyfikacyjnymi umieszczana jest w aktualnościach na niniejszej stronie.
 

 Poniżej opisano w skrócie poszczególne etapy procedury rekrutacyjnej.

4.2. Procedura rekrutacji i realizacji stażu

Plik w formacie PDF

Krok 1. Etap składania aplikacji

W celu ubiegania się o staż kandydat wypełnia stosowne dokumenty aplikacyjne:

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu (ul. Rejtana 16 C, bud. A1. sala 024a) do dnia 14 listopada 2014 r. do godziny 15:00.

Informujemy jednocześnie, że nie ma możliwości wysyłania dokumentów pocztą tradycyjną ani drogą mailową.
Przypominamy jednocześnie, że osoby ubiegające się o staże zagraniczne krótkie powinny do dnia 14 listopada 2014r. do godziny 15:00 również napisać test z języka obcego lub przedstawić kopię stosownego certyfikatu potwierdzającego znajomość języka obcego.

W przypadku staży zagranicznych (SZ) i staży dla młodych doktorów (Postdoc) kandydat jest zobowiązany do zdania testu językowego przeprowadzanego podczas składania aplikacji lub w terminie podanym na stronie internetowej Projektu w zakładce „terminy rekrutacji”

 Krok 2. Etap realizacji stażu

Kandydaci zakwalifikowani składają pozostałe dokumenty niezbędne do zawarcia umowy i realizacji wyjazdu:

 

Krok 3. Etap zakończenia i sprawozdawczości

Po zakończeniu stażu, w terminie 14 dni, uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów: