Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

STAŻE KRAJOWE

1.Uczestnicy

Staże krajowe skierowane są do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na umowę o pracę na Uniwersytecie Rzeszowskim.

2. Miejsce stażu

Miejsce stażu jest wybierane indywidualnie przez kandydata etapie składania aplikacji. Staż może się odbywać w wiodących ośrodkach dydaktycznych i naukowo-badawczych na terenie Polski.

3. Rodzaje staży:

  • Staż krajowy krótki (SK) - to wyjazd jednej osoby do krajowego ośrodka akademickiego lub naukowo-badawczego, celem którego jest wymiana doświadczeń przydatnych do prowadzenia pracy dydaktycznej. W ramach stażu zapewniony jest opiekun, którego zadaniem jest pomoc merytoryczna i organizacyjna w realizacji stażu. Staż trwa 12 dni.
  • Semestralny staż krajowy (SD) - to wyjazd jednej osoby do krajowej instytucji naukowo-badawczej lub do krajowych ośrodków akademickich w celu zdobycia nowych doświadczeń przydatnych w procesie dydaktycznym. W trakcie realizacji zapewniony jest opiekun stażu. Staż trwa 5 miesięcy i musi odbywać się w okresie trwania zajęć dydaktycznych.

4. Rekrutacja

4.1. Informacje ogólne

Aplikacje na wyjazdy krajowe można składać w sposób ciągły przez cały czas trwania Projektu. Każdy z złożonych wniosków dostaje indywidualny numer indentyfikacyjny. W stosunku do kandydatów, którzy złożyli kompletne dokumenty aplikacyjne Komisja Rekrutacyjna (KR) przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z dokumentem pt.:„Regulamin organizacji krótkich/długich staży krajowych” w terminach określonych w zakładce „terminy rekrutacji”.

W terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia, KR ogłasza listę osób zakwalifikowanych i listę rezerwową oraz wysyła powiadomienia drogą elektroniczną do kandydatów. Informacja o liczbie osób zakwalifikowanych wraz z ich numerami identyfikacyjnymi umieszczana jest w aktualnościach na niniejszej stronie.

 

Poniżej opisano w skrócie poszczególne etapy procedury rekrutacyjnej i realizacji stażu.

4.2. Procedura rekrutacji i realizacji stażu

Plik w formacie PDF

 

Aplikacje zbierane są w sposób ciągły zaś rozpatrywane podczas ustalonych terminów posiedzeń Komisji Rekrutacyjnej wymienionych w zakładce „terminy rekrutacji”. W przypadku, gdy limit miejsc nie zostanie wyczerpany ogłaszany jest dodatkowy termin rekrutacji wraz z podaniem ilości wolnych miejsc na poszczególne formy wsparcia.

Krok 1.  Etap składania aplikacji

     W celu ubiegania się o staż w danym roku kandydat wypełnia stosowne dokumenty aplikacyjne:

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu (ul. Rejtana 16 C, bud. A1. pokój 024a).

 

Krok 2. Etap realizacji stażu

Komisja Rekrutacyjna po 14 dniach od posiedzenia ogłasza wyniki przeprowadzonej rekrutacji, które są wysyłane do kandydatów drogą elektroniczną oraz umieszczane w zakładce „terminy rekrutacji”. Uwaga!!! Upubliczniana jest lista rankingowa, na której widnieją jedynie indywidualne numery wniosków aplikacyjnych osób zakwalifikowanych. Numery te są nadawane w momencie składania aplikacji.
Kandydaci zakwalifikowani składają pozostałe dokumenty niezbędne do zawarcia umowy i realizacji wyjazdu:

Pliki do pobrania:

 Krok 3. Etap zakończenia i sprawozdawczości

Po zakończeniu stażu, w terminie 14 dni, uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów: