Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Galeria

 

1. Mapa staży i wizyt studyjnych zakończonych i planowanych do realizacji.

Powiększ

 

 2.    Wizyty studyjne.

a)    Wizyta studyjna  WS 3 osób w Madrycie.
Wizyta odbyła się w dniach 01.04-09.04 2011r. w Instytucie Nauki o Materiałach „Nicolas Cabrera” wchodzącym w struktury Universidad Autonoma de Madrid. W wyniku przeprowadzonej wizyty studyjnej zapoznano się z szeregiem możliwości wytwarzania nanostruktur i badania ich równolegle z przeprowadzanym procesem dydaktycznym. Efektem tych rozmów jest zdobyte doświadczenie, które powinno zaowocować w trakcie przygotowywania pracowni dydaktycznych, jak również naukowych laboratoriów w zakresie Inżynierii Materiałowej na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Wypowiedź uczestników wizyty studyjnej:

        „Pomysł przeprowadzenia wizyty studyjnej zrodził się w wyniku możliwości stworzonych przez program unijny  „UR - nowoczesność i przyszłość regionu” realizowanym na  Uniwersytecie Rzeszowskim.
Jako instytucję goszczącą wybrano Instytut Nauki o Materiałach „Nicolas Cabrera” wchodzący w struktury Universidad Autonoma de Madrid, doskonale wpisujący się w założenia projektu NiPR tj. prowadzący zarówno badania naukowe jak również szeroko rozumianą dydaktykę dla studentów na trzech poziomach studiów. Dodatkowo lokalizacja Uniwersytetu, miasto Madryt, jak również sama Hiszpania dostarczają wielu cennych informacji możliwych do zaadaptowania w Uniwersytecie Rzeszowskim.
 W wyniku przeprowadzonej wizyty studyjnej zapoznano się z szeregiem możliwości wytwarzania nanostruktur i badania ich równolegle z przeprowadzanym procesem dydaktycznym. Efektem tych rozmów jest zdobyte doświadczenie, które powinno zaowocować w trakcie przygotowywania pracowni dydaktycznych, jak również naukowych laboratoriów w zakresie Inżynierii Materiałowej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Pracownikom UR udał się zapoznać z ciekawymi rozwiązaniami ćwiczeniami dydaktycznych, wykonywanymi w oparciu o naukowy sprzęt badawczy, głównie w skali „Nano”. Przeprowadzono konsultacje i porównano programy  nauczania na kierunkach Inżynierii Materiałowej oraz Nanotechnologii, co skutkować ma w przyszłości dyskusją na Radzie Instytutu UR  co do adaptacji niektórych rozwiązań na kierunku Inżynieria Materiałowa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Nie do przecenienia jest fakt pozyskania dużej ilości kontaktów na światowym poziomie naukowym co będzie miało duży wpływ na przepływ zarówno wiedzy jak również może być początkiem współpracy w zakresie wymiany studentów jak również kadry dydaktyczno-naukowej.”

 

Zdjęcia prezentują grupę 3 osób na wizycie studyjnej WS w Madrycie

 

b)    Wizyta  studyjna WS 4 osób w Wielkiej Brytanii.
 Wizyta odbyła się w dniach 03.04-10.04.2011r. w Staffordshire University, Staffordshire Law School. Celem wyjazdu była obserwacja umiejętności dydaktycznych jakie posiadają i wykorzystują prawnicy ze Staffordshire University oraz zdobycie doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych metod kształcenia. Wizyta uaktualniła wiedzę pracowników Zakładu Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego UR w tym zakresie.
 

c)    Wizyta studyjna WS 4 osób w Norwegii.
Wizyta odbyła się w dniach 26.04-01.05.2011r.  w Telemark University College w Nottoden na Wydziale Sztuki, Turystyki i Rekreacji oraz Edukacji Nauczyciela. Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z innowacyjnymi metodami i formami nauczania jak również  nowymi technikami badawczymi w turystyce, rekreacji i wychowaniu fizycznym.

d)    Wizyta studyjna WS 5 osób w Rosjii.

Termin realizacji (14.06.2011r.-24.06.2011r.)
Miejsce realizacji stażu: Moskiewski Państwowy Uniwersytet im. M. Łomonosowa

Wypowiedz uczestników stażu:
„W dniach 15-24 czerwca 2011 roku Pracownicy Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego przebywali z wizytą studyjną w Moskiewskim Państwowym Uniwersytecie im. M. Łomonosowa. Największy uniwersytet wschodniej Europy robi imponujące wrażenie. Wydział Biologiczny tego Uniwersytetu przoduje w kształceniu w zakresie nauk przyrodniczych; czego dowodem jest fakt zatrudnienia ok. 40% absolwentów w zagranicznych laboratoriach. Wydział posiada ścisłą współpracę z ośrodkami badawczymi, m.in. Instytutem Biochemii i Fizjologii Mikroorganizmów w Puszczino, zwiedzony w ramach wizyty studyjnej. Baza dydaktyczna Wydziału nie jest najnowocześniejsza, szczególnie w zestawieniu z obiektami Wydziału Biologiczno-Rolniczego w Zalesiu. Poczynione obserwacje w zakresie stosowanych metod dydaktycznych wskazują, że źródłem sukcesu w kształceniu na kierunkach eksperymentalnych jest indywidualne wdrażanie studentów do pracy laboratoryjnej, elastyczność oferty dydaktycznej umożliwiającej studentom pogłębianie wiedzy zgodnie z zainteresowaniami. Godne naśladowania są kursy i obowiązkowe praktyki wakacyjne, stanowiące doskonałe uzupełnienie toku kształcenia.”

 

 

 

 

e)    Wizyta studyjna WS 4 osób w Norwegii.

Miejsce realizacji stażu: Telemark University College w Notodden (Norwegia)

Wypowiedz uczestników wizyty:

„Telemark University College w Notodden (Norwegia) jest uczelnią partnerską z którą od kilku lat Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego współpracuje na niwie naukowo-dydaktycznej, wymiany studenckiej oraz wymiany nauczycieli akademickich. Uczelnia w Nottoden zajmuje się tematyką z zakresu turystyki i rekreacji oraz sportu. Natomiast specjalnością badawczą naukowców z Telemark University College w Notodden są badania naukowe pod kątem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży populacji norweskiej, jak i badanie aktywności fizycznej osób w wieku emerytalnym.

Wyjazd w ramach wizyty studyjnej czterech nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydziału Wychowania Fizycznego poszerzył współpracę pomiędzy Telemark University College w Notodden (Norwegia), a naszym Wydziałem Wychowania Fizycznego na niwie naukowo-dydaktycznej z zakresu praktycznych form nauczania w turystyce i rekreacji oraz w sporcie, wymiany studenckiej, wymiany nauczycieli akademickich, a przede wszystkim badań naukowych pod kątem aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży co w niedalekiej przyszłości pozwoli na porównanie uzyskanych wyników badań wśród polskiej jak i norweskiej młodzieży.”

 

 

 

 

f)   Wizyta studyjna WS 4 osób w Wielkiej Brytanii.

Termin realizacji: 04.04-14.04.2011r.
Miejsce realizacji: Staffordshire Law School w Wielkiej Brytanii.

Wypowiedz uczestników wizyty:

„Staffordshire Law School jest uznawany za jedną z najlepszych szkół prawniczych w Wielkiej Brytanii. Regularnie otrzymuje bardzo dobre oceny, wydawane przez Quality Assurance Agency i Law Society. Posiada bardzo duża ofertę edukacyjną, a przyszli absolwenci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie, obejmujące pomoc przy wyborze zawodu. Kandydaci mają do wyboru ogólne kierunki, jednak mogą rozwijać się aby uzyskać tytuł LLB, GDL, LPC czy LLM w zakresie wybranej przez siebie specjalizacji np. kryminologii. W swojej ofercie mają także bardzo prestiżowy Legal Practice Course, oceniany jako „doskonały” przez Solicitors Regulation Authority. Program pozawala najzdolniejszymi studentom uczestniczyć w systemie uczeń – mistrz u lokalnych adwokatów.

Celem wizyty studyjnej była obserwacja umiejętności dydaktycznych jakie posiadają i wykorzystują pracownicy Staffordshire University. Z pewnością cel ten został zrealizowany. Wizyta uwypukliła w dużym stopniu zależności pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi metodami nauczania. Pozwoliła ona także na zdobycie doświadczenia we wdrażaniu nowoczesnych metod kształcenia. W znacznym stopniu uaktualniła wiedzę pracowników Zakładu Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego w tym zakresie. Zdobyta wiedza zostanie z pewnością wykorzystania w dalszej pracy naukowo – dydaktycznej i przyczyni się do podniesienia poziomu nauczania na kierunkach Prawo, Administracja i Europeistyka, tak by jeszcze efektywniej przyczyniać się do harmonizacji jakości kształcenia ze standardami europejskimi”.
 

 

 

 

3.    Zrealizowane staże zagraniczne:

a)    Staż indywidualny SZ w Turcji.
Staż odbył się w dniach 16.05-27.05. 2011r. w Fatih University w Stambule.
Głównym celem wyjazdu było zapoznanie się z systemem oceny i kontroli umiejętności studentów (stupunktowa skala oceny, podstawowa forma kontroli poziomu wiedzy – testowanie),  zaznajomienie się z metodami i technikami pracy na zajęciach z języka rosyjskiego i literatury oraz wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych z wykładowcami uniwersytetu Fatih.

b)   Staż indywidualny SZ w Niemczech.

Termin realizacji (20.06.2011r.-30.06.2011r.)
Miejsce realizacji stażu: Bauth Hochschule fuer Technik Berlin, Hochschule fuer Technik Und Wirtschaft Berlin

Wypowiedz uczestnika stażu:
„Uczestnictwo w programie stażowym realizowanym w ramach projektu UR– nowoczesność i przyszłość regionu umożliwiło:

 • Wprowadzenie zdobytej wiedzy praktycznej w realizację procesu dydaktycznego.
 • Uczestnictwo w stażu umożliwiło mi weryfikację stosowanych metod i technik w dydaktyce ze sposobami realizacji zajęć dydaktycznych na uczelniach niemieckich.
 • Ponadto, pozwoliło na konfrontację dotychczasowych przemyśleń naukowych z profesorami z uczelni niemieckiej a także umożliwiło poszukiwanie nowych tematów badawczych.
 • Znakomita możliwość zweryfikowania swojej wiedzy i sprawności językowej.
 • Lepsze zrozumienie uczestnictwa praktyków w procesie kształcenia
 • Staż był możliwością poznania dużych berlińskich uczelni, osób tworzących ramy programowe, wykładowców i samych studentów.
 • Zebranie materiałów do pracy dydaktycznej. Możliwość obserwacji zajęć treningowych oraz aktywne w nich uczestnictwo.
 • Dzięki odbytemu stażowi nawiązano nieocenione kontakty z naukowcami niemieckimi, które w przyszłości mogą zaowocować wspólnymi i wymiernymi korzyściami.
 • Staż pozwolił na poznanie wielu ciekawych przykładów form prowadzenia zajęć , które z powodzeniem mogą być wykorzystane do prowadzenia zajęć dydaktycznych na UR.
 • Poznano organizację pracy biblioteki uczelnianej oraz zbiorów bibliotecznych (zasady zamawiania nowych pozycji, sposoby ich finansowania, itp.)”

 

 

 

 

 

c)    Staż indywidualny SZ w Turcji.

Miejsce: Fatih University w Stambule

Wypowiedz uczestnika stażu:

„Uniwersytet Fatih w Stambule jest uczelnią prywatną. Został założony przez Tureckie Towarzystwo Ochrony Zdrowia w 1996 r. W skład uniwersytetu wchodzi 6 wydziałów: pedagogiczny, inżynieryjny, medyczny, prawa, ekonomii i administracji, sztuki.

Głównym celem stażu było:

 • zapoznanie się ze strukturą uniwersytetu, wydziałami, planem zajęć, programami nauczania
 • zapoznanie się z wykładowcami Katedry Języka Rosyjskiego i Literatury, uzgodnienie planu stażu z opiekunem
 • zapoznawanie się z metodami i technikami pracy pracowników Katedry Języka Rosyjskiego i Literatury
 • nawiązanie kontaktów w celu wymiany doświadczeń naukowo-dydaktycznych z pracownikami Katedry Języka Rosyjskiego i Literatury
 • obserwacja zajęć dydaktycznych, wykorzystujących nowoczesne narzędzia nauczania
 • uczestnictwo w egzaminach z języka rosyjskiego oraz literatury
 • poznanie metod oraz technik pracy na zajęciach nauczycieli akademickich
 • przeprowadzenie wywiadów ze studentami, mających na celu określenie ich kompetencji językowej i komunikacyjnej oraz poznanie ich opinii i oczekiwań w stosunku do realizowanych zajęć dydaktycznych
 • zapoznanie się z zasobami biblioteki
 • czynny udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Русский мир и русское слово в межкультурном пространстве.”

 

 

 

 

4.    Zrealizowane staże krajowe:

a)    Staż krajowy krótki SK w Toruniu.
Staż odbył się w dniach 16.05-27.05. 2011r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika W Toruniu. Celem wyjazdu było zapoznanie się ze specyfiką pracy dydaktyczno-naukowej opartej na wykorzystaniu zasobów archiwalnych, zasadami udostępniania, a także z zastosowaniem konkretnych technik elektronicznych, co umożliwiło dokonanie konfrontacji zasad, sposobów i wykorzystywania efektów pracy uzyskiwanych w UMK i UR.

b)   Staż krajowy krótki SK w Warszawie.

Termin realizacji (30.05.2011r.-10.06.2011r.)
Miejsce realizacji stażu: Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Wypowiedz uczestnika stażu:

Celem wyjazdu było:

„Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie położony w Międzylesiu ma status jednostki badawczo-rozwojowej Ministerstwa Zdrowia. Uważany jest za najnowocześniejszy szpital dziecięcy w Polsce. Prowadzi działalność leczniczą, rehabilitacyjną, naukową i szkoleniową. W jego skład wchodzi 15 klinik, 14 samodzielnych poradni oraz zespół specjalistycznych przychodni. Obejmuje oprócz terapii akcje, które przyczyniają się do wzrostu świadomości w zakresie profilaktyki zdrowia oraz edukacji zdrowotnej.
1. poznanie warunków i zasad kariery zawodowej pielęgniarek i położnych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” oraz odbywania zajęć i praktyk zawodowych studentów WAM oraz innych uczelni. Uczestniczenie podczas przygotowywania pacjentów do badań diagnostycznych i terapeutycznych w Klinice Gastroenterologii,
2.Hepatologii i Immunologii
3. Obserwacja pracy w Gastrolandzie (pracownia endoskopii)
4. Spotkanie z psychologiem, którego praca koncentruje się wokół wsparcia emocjonalnego pacjenta i jego opiekunów oraz udziału w projektach naukowych.

Możliwość obserwacji stosowania metod aktywnych w pracy z dziećmi i ich rodzicami przez różnych specjalistów pozwoli na zastosowanie niektórych metod podczas kształcenia studentów UR zarówno podczas zajęć praktycznych w oddziałach szpitalnych oraz ćwiczeń, szczególnie z przedmiotu: Dydaktyka w pielęgniarstwie.
 

 c)   Staż krajowy krótki SK w Warszawie.

Termin realizacji (02.06.2011r.-13.06.2011r.)
Miejsce realizacji stażu: Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii, Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii IA UW jest znaną, cenioną jednostką dydaktyczną i badawczą w dziedzinie archeologii Egiptu i Sudanu, pierwszą w Polsce i jedną z czołowych na świecie. Prowadzi badania na kilku stanowiskach w Egipcie i Sudanie. Zakład związany jest z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, największym i najważniejszym polskim ośrodkiem badań wykopaliskowych w rejonie Morza Śródziemnego.

Wypowiedz uczestnika stażu:

„Staż realizowany w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” w Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pozwolił mi na zapoznanie się z najnowszymi technikami prowadzenia badań archeologicznych. Zapoznałam się z programami kształcenia w zakresie archeologii Egiptu i Nubii. Brałam udział w wykładach, ćwiczeniach, konsultacjach, zaliczeniach prowadzonych w Zakładzie Archeologii Egiptu i Sudanu. Konsultowałam sposoby prowadzenia zajęć z malarstwa i ceramiki z zastosowaniem programów komputerowych do dokumentowania, rekonstrukcji również trójwymiarowej zabytków. Miałam możliwość dyskusji, konsultacji również z pracownikami Instytutu Archeologii współpracującymi z Zakładem. Przyglądałam się przygotowaniom ogólnopolskiej konferencji „Polacy nad Nilem”, która organizowana była przez pracowników Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii. Na konferencji przedstawiłam referat z własnych badań na stanowisku Marina El-Alamein w Egipcie. Dzięki udziałowi w konferencji poznałam najnowsze wyniki badań archeologicznych na terenie Egiptu i Sudanu, miałam również możliwość spotkania wielu naukowców zajmujących się tą samą lub podobną dziedziną nauki. Z wieloma nawiązałam współpracę. Przygotowuje również wspólny artykuł. Pracownicy Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii są zainteresowani wymianą doświadczeń z naukowcami Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Została już zorganizowana wystawa pokazująca badania archeologiczne w Sudanie i Egipcie prowadzone przez naukowców z Zakładu Archeologii Egiptu i Nubii oraz wykład im poświęcony. Wstępnie rozmawiano również o możliwości udziału w badaniach studentów z Uniwersytetu Rzeszowskiego.”

 

 

 

 

 

d)   Staż krajowy krótki SK w Warszawie.

Termin realizacji: 15.05-25.05.2011r.
Miejsce realizacji: Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to jedna z wiodących jednostek typu akademickiego w kraju. Istotnymi są osiągnięcia Instytutu Literatury Polskiej w badaniach historii i współczesności polskiej literatury emigracyjnej. Oprócz samodzielnej jednostki, jaką jest Archiwum Emigracji, znaczące są także możliwości prezentacji i popularyzacji dokonań naukowych w postaci specjalistycznego pisma, publikacji fachowych, konferencji i wystaw.

Wypowiedz uczestnika stażu:

„Pobyt w Instytucie Literatury Polskiej UMK pozwolił w pierwszym rzędzie na bezpośredni kontakt z jego pracownikami i studentami, umożliwił konfrontację realiów i warunków studiowania tam z tymi, które mają miejsce w Instytucie Filologii Polskiej UR. Ważne było rozpoznanie możliwości budowania jednostek organizacyjnych wspomagających proces dydaktyczny, co w przypadku IFP UR odnosi się do już działających: Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej oraz Pracowni Badań Literatury poza Krajem.

W Bibliotece Głównej UMK w Toruniu od wielu lat działa Archiwum Emigracji. Stanowi ono zaplecze materiałowe dla Pracowni Badań Emigracji, która wchodzi w skład Instytutu Literatury Polskiej. Pracownicy obu tych jednostek stanowią jeden zespół badawczy, do którego podczas realizacji konkretnych przedsięwzięć i projektów, dołączają także osoby spoza środowiska akademickiego. Pouczające były ponadto wizyty w Zakładzie Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich, który dostarcza swym absolwentom fachowej wiedzy na temat zagadnień z dziedziny tekstologii i edytorstwa, historii edytorstwa naukowego, działalności firmy wydawniczej czy podstaw techniki wydawniczej.

Codzienny kontakt z opiekunem stażu oraz innymi pracownikami Instytutu Literatury Polskiej UMK, rozmowy i możliwość obserwacji działań naukowych i dydaktycznych, także w jednostkach współpracujących, pozwalają na jak najwyższą ocenę zasadności wyjazdu studyjnego i pozytywne rokowania, co do wykorzystania jego rezultatów w analogicznych działaniach na terenie Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz planach wspólnych działań toruńsko-rzeszowskich.”
 

 

 

 

5.    Materiały promocyjne.
- plakat

 
 Powiększ

 

-ulotka promocyjna

Powiększ