Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO STUDENTÓW

Kursy praktyczne przygotowujące studentów do prowadzenia samodzielnych badań socjologicznych następującymi technikami:

Zogniskowane wywiady grupowe (Focus Group Interview - FGI). Jest to technika stosowana w badaniach jakościowych, polegająca na przeprowadzeniu przez moderatora dyskusji wśród grupy fokusowej (np. eksperci, konsumenci) na podstawie wcześniej opracowanego scenariusza. FGI stanowi samodzielne badanie, które dostarcza informacji nt. subiektywnych ocen badanych, percepcji konsumenta, jego postaw lub też wiedzy eksperckiej. W zależności od zagadnień badawczych, do wywiadów dobiera się grupy według pewnych zróżnicowanych cech społeczno- demograficznych, takich jak: wiek, płeć lub inne ważne cechy (np. deklarowane przez respondentów korzystanie z produktów konsumenckich). Badanych rekrutuje się najczęściej spośród grupy odbiorców produktów i usług lub specjalistów w danej dziedzinie. Zajęcia prowadzone są w tzw. fokusowni utworzonej w ramach projektu, w której znajdują się dwa pomieszczenia przedzielone lustrem weneckim.

Socjologia wizualna. Jest to technika stosowana w badaniach jakościowych, polegająca na analizie i interpretacji materiałów wizualnych (np. zdjęcia, filmy, prasa, Internet). Fotografia wykorzystywana jest w badaniach socjologicznych na cztery sposoby: jako dokumentacja badanych (zdjęcia miejscowości, miejsc zdarzeń i osób badanych), jako bodziec lub stymulator w wywiadach, jako wizualizacja (np. w wywiadach narracyjnych lub testach projekcyjnych) oraz jako autonomiczny nośnik informacji o przedmiocie badanym, w którym zakodowana jest definicja sytuacji i ról, historia zdarzenia i system wartości. W ostatnim zastosowaniu fotografia jest traktowana jak przedmiot analizy na równych prawach z analizą werbalną (Piotr Sztompka). W ramach zajęć studenci Instytutu Socjologii będą mogli skorzystać z zakupionych aparatów w celu robienia autorskich zdjęć do badań.

Wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (Computer Assisted Telephone Interviewing - CATI). Jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów telefonicznych realizowanych przy wsparciu programu komputerowego. Zaletą badań CATI jest krótki czas ich realizacji oraz stosunkowo niskie koszty. Badania telefoniczne pozwalają na stuprocentową kontrolę materiału ponieważ wywiady są nagrywane. Zebrane informacje są na bieżąco  wprowadzane przez ankietera do specjalnego programu komputerowego, dzięki czemu można bardzo szybko przeanalizować jak kształtują się opinie badanych osób. Uczestnicy kursu przeprowadzają badania w profesjonalnej pracowni CATI, która została uruchomiona w ramach projektu.

Wywiady bezpośrednie przy użyciu komputera (Computer Assisted Personal Interviewing - CAPI). Jest to technika stosowana w badaniach ilościowych, polegająca na przeprowadzaniu wywiadów z respondentami przy użyciu przenośnych komputerów (notebook). Zastosowanie kwestionariuszy elektronicznych umożliwia prezentowanie badanemu materiałów multimedialnych. Ponadto pomijany jest długotrwały i powodujący błędy etap ręcznego wpisywania odpowiedzi z ankiet do bazy danych (kodowanie), a sam proces ich zbierania trwa znacznie krócej. Studenci IS UR mogą korzystać z zakupionych w ramach projektu netbooków, które umożliwią prowadzenia zajęć w terenie.

Studenci zdobywają praktyczne umiejętności prowadzenia badań socjologicznych wyżej wymienionymi technikami, dzięki uruchomieniu pracowni wyposażonych w najnowszy sprzęt badawczy z dostępem do profesjonalnego oprogramowania wykorzystywanego przez firmy realizujące badania socjologiczne.

Konkursy na najlepsze projekty badawcze. Studenci IS UR mają możliwość zaprezentowania umiejętności zdobytych w trakcie nauki uczestnicząc w cyklicznych konkursach na najlepsze projekty badawcze (prace licencjackie). Autorzy wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne nagrody. Znalezienie się w gronie laureatów konkursów może stanowić kamień milowy na drodze do kariery w zawodzie socjologa.