Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

CYKL WYKŁADÓW EKSPERCKICH DLA KADRY UR

Działanie to ma na celu zapoznanie nauczycieli akademickich:

  • z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży mechatronika i z branż pokrewnych, takich jak: automatyka, robotyka, mechanika, budowa maszyn, materiałoznawstwo, elektronika, elektrotechnika, informatyka, metrologia, zarządzanie, itp.
  • z oczekiwaniami rynku pracy w zakresie kształcenia studentów nowego w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku, jakim jest mechatronika,
  • z metodyką nauczania mechatroniki.

W ramach zadania zaproszeni zostaną zarówno eksperci z wiodących przedsiębiorstw regionu, mający szerokie doświadczenie zawodowe z w/w dziedzin, jak i uznani i cenieni nauczyciele akademiccy z innych uczelni, prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunku mechatronika.