Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Organizacja i realizacja kierunku mechatronika

 

 

 

 Mechatronika to dynamicznie rozwijająca się dyscyplina związana z projektowaniem, wytwarzaniem i obsługą wielofunkcyjnych, zintegrowanych urządzeń i systemów o modułowej strukturze.

Celem Zadania 2 jest uruchomienie i prowadzenie na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym/ Instytut Techniki nowego kierunku studiów inżynierskich I stopnia Mechatronika o specjalnościach:

  • Projektowanie systemów mechatronicznych
  • Systemy wbudowane.

Mechatronika staje się powoli wizytówką XXI wieku; stanowi dziedzinę wiedzy inżynierskiej opartą o klasyczne dyscypliny nauki takie jak: mechanika, elektronika i informatyka.

Uczestnicy

Zadanie 2 skierowane jest do studentów kierunku mechatronika oraz do kadry UR prowadzącej zajęcia na tym kierunku. W celu dostosowania strategii kształcenia do rynku pracy, w ramach Zadania 2 przewidziane są dodatkowe działania, finansowane z Projektu pt. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” (NiPR).

Należą do nich:

1.Rozbudowa bazy sprzętowej Instytutu Techniki poprzez stworzenie dwóch pracowni

  1. Pracowni Mikrokontrolerów i Komputerowego Wspomagania w Mechatronice
  2. Pracowni Mechatroniki.

W ramach działania zakupione zostanie nowoczesne wyposażenie, specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie, pozwalające na realizację zajęć z zakresu przedmiotów kierunkowych na najwyższym poziomie. Sprzęt i oprogramowanie zostało dobrane w taki sposób, aby studenci mogli zapoznać się z technologiami aktualnie stosowanymi w przemyśle, co ułatwi im etap wdrożenia się do przyszłej pracy zawodowej.

2. Opracowanie skryptów i materiałów dydaktycznych dla studentów

Działanie to ma na celu przygotowanie wszechstronnych i użytecznych w procesie kształcenia pomocy dydaktycznych dla studentów kierunku mechatronika.

W ramach projektu zaplanowano przygotowanie następujących rodzajów opracowań :

  • skrypty - wszelkie prace zwarte (np.: podręczniki, zbiory zadań, itp.), które są przeznaczone jako pomoc dydaktyczna do zajęć z przedmiotów występujących w planach studiów .
  • materiały dydaktyczne - opracowania, w skład których wchodzą slajdy do wykładów, instrukcje do ćwiczeń i/lub laboratoriów.

3. Organizacja dodatkowych szkoleń dla studentów

Działanie ma na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej na kierunku mechatronika o dodatkowe zajęcia z języka angielskiego technicznego oraz przedmioty obieralne z zakresu ekonomii i techniki.

Daję to szansę studentom rozwoju zainteresowań i lepszego przygotowania się do wejścia na rynek pracy.

4. Organizacja konkursów na najlepsze studenckie projekty mechatroniczne

Działanie ma na celu popularyzacje mechatroniki jako dziedziny nauki, a także inspirowanie studentów do podejmowania i rozwiązywania różnych problemów technicznych.

Atrakcyjne nagrody oraz możliwość prezentacji swojego projektu, m.in. na stronie internetowej kierunku mechatronika, ma stanowić zachętę do podjęcia realizacji dodatkowych zadań.

Wykonanie projektu przyczyni się do promocji samych autorów, a także wpłynie pozytywnie na promocję wykształcenia technicznego (wartość dodana Projektu).

5. Organizacja wykładów eksperckich dla kadry akademickiej

Działanie to polega na realizacji cyklu wykładów z dziedzin związanych z mechatroniką i ma na celu zapoznanie nauczycieli akademickich z praktycznymi rozwiązaniami stosowanymi w nowoczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz naświetlenie potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie kształcenia studentów kierunku mechatronika.