Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR

Zadanie 5 pt „Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR” ma na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego poprzez stworzenie systemu szkoleń specjalistycznych i kursów doszkalających w zakresie nowych metod kształcenia, co pozwoli na lepsze przygotowanie Beneficjentów Ostatecznych do prowadzenia zajęć i podniesie poziom nauczania. Zakres systemu szkoleń odpowiada zdiagnozowanym potrzebom kadry UR i dotyczy: dydaktyki matematyki, fizyki oraz przedmiotów realizowanych na kierunkach uruchamianych/modernizowanych w ramach Projektu, metod dydaktyczno-diagnostycznych, terapeutycznych i umiejętności trenerskich.

Uczestnicy

Działanie skierowane jest do pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na umowę o pracę na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kandydaci mogą zgłaszać swoje zainteresowanie wybranym specjalistycznym szkoleniem zewnętrznym/wewnętrznym (SZ i SW) za pośrednictwem Formularza, dostępnego na stronie Projektu. Zgłoszenia są przyjmowane w sposób ciągły do końca czerwca 2015 roku.

Rodzaje szkoleń

  • Szkolenie Zewnętrzne (SZ) – kurs lub szkolenie specjalistyczne dla kadry UR, realizowane przez wykonawcę zewnętrznego. Listę Szkoleń Zewnętrznych finansowanych w Projekcie podano w § 3 ust. 5 Regulaminu nr 5, a także w „Ramowym harmonogramie szkoleń” zamieszczonym na stronie Projektu.
  • Szkolenie Wewnętrzne (SW) - kurs lub szkolenie specjalistyczne dla kadry UR, realizowane przez Uniwersytet Rzeszowski w ilości 3 modułów/na rok. Listę proponowanych modułów szkoleniowych finansowanych w Projekcie podano w § 3 ust. 6 Regulaminu nr 5, a także w „Ramowym Harmonogramie szkoleń” zamieszczonym na stronie Projektu.


W ramach wsparcia przewidziano 254 miejsca szkoleniowe w 27 specjalistycznych szkoleniach realizowanych przez wykonawców zewnętrznych (SW) oraz 15 specjalistycznych kursów/szkoleń, które będą odbywać się na Uniwersytecie Rzeszowskim – tzw. Szkolenia Wewnętrzne (SW).
Lista szkoleń powstała na podstawie monitoringu wewnętrznego dokonanego przez poszczególne wydziały UR i jest odpowiedzią na zgłoszone zapotrzebowanie w zakresie praktycznych umiejętności dydaktycznych opartych o specjalistyczną wiedzę z różnych dziedzin. Udział kadry akademickiej w specjalistycznych szkoleniach podniesie jakość kształcenia poprzez wprowadzenie praktycznych form nauczania z poszczególnych przedmiotów.
 

Rekrutacja na szkolenia

Termin rekrutacji na poszczególne szkolenia zostanie ogłoszony na stronie Projektu oraz w Aktualnościach na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Osoba, która wyraziła zainteresowanie danym szkoleniem/kursem za pośrednictwem Formularza zostanie poinformowana o rozpoczęciu rekrutacji drogą elektroniczną.

Uczestnicy szkoleń/kursów zostaną wyłonieni przez Komisję Rekrutacyjną w procesie postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzonego na podstawie złożonych przez nich ankiet zgłoszeniowych i odpowiednich załączników, wymaganych dla poszczególnych rodzajów szkoleń. Szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego określa Regulamin nr  Regulaminie nr 1/R/Zad.5/NIPR/2010