Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Skrócony opis procedury zgłaszania na szkolenia

Etap 1: Wstępne zgłoszenie (nieobowiązkowe)

Kandydaci mogą zgłaszać swoje zainteresowanie maksymalnie 3 wybranymi specjalistycznymi szkoleniami zewnętrznymi/wewnętrznymi (SZ i SW) za pośrednictwem Formularza. Wysłanie Formularza nie jest równoznaczne z przystąpieniem do procesu rekrutacji - oznacza jedynie chęć udziału w wybranym szkoleniu oraz zapewnia przesłanie informacji o rozpoczęciu rekrutacji na to szkolenie.

Wykaz specjalistycznych szkoleń realizowanych w ramach Zadania dostępny jest w zakładce  Ramowy harmonogram szkoleń.

Etap 2: Aktywna rekrutacja
 

Komisja Rekrutacyjna umieszcza ogłoszenie/zaproszenie do udziału w poszczególnych kursach/szkoleniach SZ i SW w  zakładce Ogłoszenia o rekrutacji oraz w Aktualnościach na stronie internetowej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Osoba, która wyraziła zainteresowanie danym szkoleniem/kursem za pośrednictwem Formularza zostanie poinformowana o rozpoczęciu rekrutacji drogą elektroniczną. Podczas trwania rekrutacji w ogłoszeniu aktywne są linki do pobrania niezbędnych druków.
 

Etap 3: Składanie dokumentów


W celu przystąpienia do procesu rekrutacji należy złożyć niezbędne dokumenty, w wyznaczonym terminie, w Punkcie Rekrutacyjnym znajdującym się w Biurze Projektu NIPR Al. T. Rejtana 16c, bud. A1, pok. 024a .

Kandydat na szkolenie składa w Punkcie Rekrutacyjnym:
 

 1. Ankietę zgłoszeniową (podpisaną własnoręcznie)
 2. Opinię o kandydacie, z oceną przełożonego, (wyłączając Szkolenia Wewnętrzne)
 3. kserokopię dyplomu potwierdzającego tytuł zawodowy (wyłączając Szkolenia Wewnętrzne)


Wzory Ankiety zgłoszeniowej oraz Opinii o kandydacie są dostępne w sekcji Dokumenty do pobrania, jak również poprzez linki w aktywnych ogłoszeniach o rekrutacji.
 

Etap 4: Weryfikacja złożonych dokumentów przez Komisję Rekrutacyjną

Komisja powołana przez Menedżera Projektu dokonuje weryfikacji zgłoszeń w terminie do 2 tygodni po zakończonym terminie rekrutacji na dane szkolenie.

Przy wyborze BO Komisja Rekrutacyjna kieruje się następującymi kryteriami:

 1.  Kryteria formalne:
  1. dostarczenie pełnej wymaganej dokumentacji,
  2.  zatrudnienie na stanowisku pracownika dydaktycznego/naukowo-dydaktycznego na Uniwersytecie Rzeszowskim;
 2. Kryteria merytoryczne (wyłączając Szkolenia Wewnętrzne):
  1. tytuł zawodowy zgodny lub pokrewny z tematyką kursu, na który kandydat aplikuje,
  2. prowadzony przedmiot zgodny lub pokrewny z tematyką kursu, na który kandydat aplikuje
 3. Kryteria rozszerzające:
  1. Pierwszeństwo mają osoby, które nie otrzymały wsparcia w ramach Zadania nr 5 lub ilość szkoleń w których uczestniczyły jest mniejsza niż pozostałych kandydatów
  2. Opinia z oceną Kandydata - wystawiana przez bezpośredniego przełożonego lub inną osobę funkcyjną, odpowiedzialną za ocenę pracy dydaktycznej/organizacyjnej w Jednostce, w której zatrudniony jest Kandydat (Dyrektorzy Instytutów/Katedr lub ich Zastępcy, Dziekani Wydziałów lub ich Zastępcy). Przełożony wystawia Kandydatowi ocenę za pracę dydaktyczną w skali od 0 do 5, oraz za pracę organizacyjną na rzecz Jednostki - w skali od 0 do 5, (0 to ocena najniższa, a 5 - najwyższa), (wyłączając Szkolenia Wewnętrzne)
  3. Otrzymane punkty za staż pracy: do 5 lat - 1 pkt., powyżej 5 lat – 2 pkt.;
  4. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń;


Jedna osoba może uczestniczyć co najwyżej w 3 rodzajach szkoleń w ramach Zadania 5 Projektu.

Osoby, które złożą komplet dokumentów, ale nie zostaną zakwalifikowane do udziału w szkoleniu z powodu braku miejsc, umieszczone zostaną na liście rezerwowej. W razie skreślenia lub wycofania się uczestnika szkolenia, na jego miejsce zostaje zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Osoby zakwalifikowanymi na szkolenia zostaną poinformowane o tym fakcie drogą e-mailową.

Szczegółowe informacje udziela Koordynator Zadania 5:
dr Katarzyna Walicka-Cupryś
Tel.  608 461 583
e-mail kwcuprys@univ.rzeszow.pl