Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Dokumenty do pobrania

Regulamin nr 2/R/Zad.5/NIPR/2010 określający zasady udziału i sposób rekrutacji kadry UR na szkolenia/kursy w ramach projektu unijnego pt „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Regulamin nr 1/R/Zad.5/NIPR/2010 określający sposób opracowania materiałów dydaktycznych na potrzeby kursów dla kadry dydaktycznej UR w ramach Zadania 5 „Szkolenia specjalistyczne dla kadry dydaktycznej UR” w projekcie  „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”, finansowanym ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1/POKL/4.1.1/2010

Opinia o Kandydacie druk, na którym kandydat aplikujący na specjalistyczne szkolenia może uzyskać opinię potrzebną w procesie rekrutacji, wystawianą przez bezpośredniego przełożonego lub inną osobę funkcyjną, odpowiedzialną za ocenę pracy dydaktycznej/organizacyjnej w Jednostce, w której zatrudniony jest Kandydat (Dyrektorzy Instytutów/Katedr lub ich Zastępcy, Dziekani Wydziałów lub ich Zastępcy)

Formularz wstępnego zgłoszenia - dokument za pośrednictwem którego Kandydaci mogą zgłaszać swoje zainteresowanie wybranym specjalistycznym szkoleniem zewnętrznym/wewnętrznym (SZ i SW). Wysłanie Formularza oznacza ‘zgłoszenie wstępne’ i nie jest równoznaczne z przystąpieniem do procesu rekrutacji