Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ORGANIZACJA I REALIZACJA KIERUNKU INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Celem Zadania 3 jest uruchomienie i prowadzenie na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym nowego kierunku studiów inżynierskich I stopnia inżynieria materiałowa o specjalnościach:

  1. Nanotechnologia i materiały nanokompozytowe
  2. Technologie materiałów lotniczych

Zadanie 3 skierowane jest do studentów kierunku inżynieria materiałowa oraz do kadry UR prowadzącej zajęcia na tym kierunku. W celu dostosowania programu kształcenia do rynku pracy, w ramach Zadania 3 przewidziane są dodatkowe działania, finansowane z Projektu pt „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” (NiPR):

1. Realizacja dodatkowych zajęć i kursów podnoszących atrakcyjność kształcenia - począwszy od 2 roku studiów, w każdym semestrze dla studentów kierunku inżynieria materiałowa przewidziano dodatkowe zajęcia i kursy zwiększające szanse na rynku pracy. Należą do nich:

  • Kurs „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością”. Celem tego kursu jest nabycie uprawnień audytora wewnętrznego
  • Kurs „Certyfikacja zakładu/instytucji pod względem wdrożenia ISO". Celem tego kursu jest nabycie odpowiednich uprawnień dla studentów kierunku, którzy będą pracować w małych niecertyfikowanych przedsiębiorstwach.
  • Kurs „Obrabiarki sterowane numerycznie”. Celem tego kursu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia i nabycie umiejętności i uprawnień do obsługi obrabiarek sterownych numerycznie, szeroko stosowanych w zakładach pracy, a szczególnie w przedsiębiorstwach Doliny Lotniczej.
  • Kurs „Język angielski w technice i biznesie” (90h). Celem tego kursu jest nauczenie studentów terminologii technicznej, niezbędnej w pracy w zakładach współpracujących z zagranicą, wdrażające wspólne projekty.
  • Kurs „SEP-E”. Celem tego kursu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia i nabycie umiejętności i uprawnień do obsługi i eksploatacji sieci energetycznych oraz urządzeń wysokonapięciowych.

Proponowane kursy kończą się egzaminem dającym uprawnienia lub certyfikatem. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy założoną liczebność grup studenci będą kwalifikowani na dany kurs z listy rankingowej opracowanej na podstawie wyników zaliczeń i egzaminów.

2. Organizacja i przeprowadzenie dodatkowych nieodpłatnych szkoleń dla studentów m.in. „Normalizacja w technice”, „Odnawialne źródła energii”, „Przedsiębiorczość” i inne.

3. Opracowanie i wydruk skryptów i materiałów dydaktycznych wspomagających proces dydaktyczny.

4. Zakup niezbędnego oprogramowania, m.in. do projektowania układów elektronicznych i obliczeń symbolicznych;

Zadanie to stanowi kompleksowe uzupełnienie wprowadzanego w życie projektu „Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego” – Priorytet XIII.