Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

 

kierunek

Inżynieria Materiałowa

specjalności

Nanotechnologia i materiały nanokompozytowe
Technologie materiałów lotniczych

 

Uruchomienie kierunku inżynieria materiałowa w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”, w tym dwóch specjalności, Nanotechnologia oraz Technologie materiałów lotniczych, daje studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego nowe możliwości kształcenia. Każdy z nich będzie miał możliwość odbycia specjalistycznych szkoleń w dziedzinach kluczowych dla krajowej gospodarki powiązanych z wydaniem odpowiedniego certyfikatu.

Dla studentów i absolwentów UR realizowany jest projekt budowy Kompleksu Naukowo – Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ten nowopowstający budynek zostanie wyposażony w najnowocześniejsze technologie. Celem jego budowy jest m. in. poprzez kształcenie przygotowywanie specjalistów dla firm aktywnie działających na rzecz rozwoju przemysłu w regionie. Centrum będzie oddane do użytku pod koniec 2012 roku.

Ośrodek wyposażony będzie m. in. w najnowocześniejsze w kraju sale wykładowe z systemem wideokonferencyjnym w jakości Full HD. Zainstalowany będzie również system tłumaczący wykłady równocześnie na różne języki w czasie rzeczywistym. W budynku Centrum będą znajdować się liczne, znakomicie wyposażone laboratoria, w tym Cleanroomy (pokoje czyste o kontrolowanych parametrach środowiskowych), mikroskopia elektronowa, czy mikroskopia sił atomowych.

Studenci kierunku inżynieria materiałowa będą mieli możliwość już na pierwszym roku uczestniczenia w specjalistycznych szkoleniach oraz uzyskiwania wartościowych certyfikatów, będą to:

1. Auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością (semestr II, 21 godzin)

Po uzyskaniu certyfikatu istnieje możliwość pełnienia funkcji Auditorów Wewnętrznych, Specjalistów ds. Jakości, członków zespołów wdrożeniowych, członków zespołów jakości odpowiedzialnych za:

  • przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
  • wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
  • szkolenia pracowników z zasad wdrażanego systemu
  • utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością
  • rozwój i doskonalenie systemu jakości oraz metod doskonalenia jakości

 

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009).

2. Certyfikacja zakładu/instytucji po względem wdrożenia ISO (semestr III, 16 godzin)

Celem tego kursu jest nabycie uprawnień dla studentów, którzy będą pracować w małych niecertyfikowanych przedsiębiorstwach a noszących się z zamiarem certyfikacji. Wdrożenie systemu zarządzania jakością i uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą ISO 9001 lub którąś z jakościowych norm branżowych przynosi szereg wymiernych korzyści przejawiających się przede wszystkim w:

  • podniesieniu prestiżu na rynku lokalnym i krajowym
  • zapewnieniu systemowego zarządzania zasobami, wiedzą oraz obsługą klienta uruchomieniu procesu ciągłego doskonalenia działalności
  • zapewnieniu sprawnego przepływu informacji o zadaniach i ich realizacji

3. Obrabiarki sterowane numerycznie (semestr IV, 30 godzin)

Celem tego kursu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia i nabycie umiejętności i uprawnień do obsługi obrabiarek sterownych numerycznie. Obejmuje on: zajęcia teoretyczne oraz praktyczne na symulatorach.

4. Język angielski w technice i biznesie (semestr II - VII, 90 godzin)

Celem tego kursu jest nauczenie studentów terminologii technicznej niezbędnej do pracy w zakładach współpracujących z zagranicą.

5. Kurs SEP-E - obsługa i eksploatacja sieci i urządzeń energetycznych (semestr VI, 30 godzin)

Ukończenie kursu jest podstawą do przystąpienia do egzaminu państwowego dającego uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych oraz wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji,  remontu i montażu.

6. Normalizacja w technice (semestr III, 15 godzin)

Celem kursu jest zapoznanie studentów z istotą i rolą normalizacji w gospodarce światowej, regionalnej i krajowej ze szczególnym uwzględnieniem porównania norm światowych i europejskich.

7. Odnawialne źródła energii (semestr IV, 30 godzin)

8. Przedsiębiorczość (semestr V, 15 godzin)

 

 REKRUTACJA NA STUDIA TRWA OD 1 SIERPNIA DO 23 WRZEŚNIA 2011 R.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.nanotechnologia.univ.rzeszow.pl/

oraz pod numerem telefonu 17 872 11 41

Serdecznie zapraszamy na NOWY KIERUNEK!