Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zmiana w treści zapytania o cenę na udział w debacie

Było:

 

VI. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty 

Sposób oceniania ofert:

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzorów:

 

a)  Cena brutto brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

 

                    najniższa cena brutto brutto w zbiorze ofert

            C =  ________________________________        x 100 x waga kryterium (0,70)

                           cena brutto brutto oferty badanej

 

 

b)      Liczba pracowników z wykształceniem socjologicznym:

 

            najmniejsza liczba pracowników w złożonych ofertach

 L =     _______________________________________            x 100 x waga kryterium (0,30)

                    liczba pracowników dla oferty badanej

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników w danym kryterium do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów oceny ofert.

 

Jest:

 

Sposób oceniania ofert:

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzorów:

 

a)  Cena brutto brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

 

                    najniższa cena brutto brutto w zbiorze ofert

            C =  ________________________________        x 100 x waga kryterium (0,70)

                           cena brutto brutto oferty badanej

 

 

b)      Liczba pracowników z wykształceniem socjologicznym (dot. samozatrudnienia, pracowników etatowych i pracowników zatrudnionych na umowę cyw.-pr.):

            od 1 do 10 pracowników - 10 pkt.

            od 11 do 20 pracowników - 20 pkt.

            21 i więcej pracowników - 30 pkt.


Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników w danym kryterium do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów oceny ofert.

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.