Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytanie o cenę na udział w debacie

ZAPYTANIE O CENĘ

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR – nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wycenę udziału w trzygodzinnej debacie między pracodawcami zatrudniającymi osoby z wykształceniem socjologicznym a pracownikami naukowo-dydaktycznymi Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

I. Szczegółowy opis przedmiotu wyceny: 

Przedmiotem zamówienia jest udział w trzygodzinnej debacie między pracownikami Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego a pracodawcami zatrudniającymi socjologów. Celem debaty pn.: „Współpraca Instytutu Socjologii UR oraz pracodawców zatrudniających absolwentów kierunku socjologia w zakresie kształtowania kompetencji oczekiwanych od kandydatów do pracy” jest dopasowanie kształcenia na Kierunku Socjologia Uniwersytetu Rzeszowskiego do potrzeb pracodawców i GOW.

II. Wymagania dotyczące Wykonawcy: 

   Profil działalności Wykonawcy musi być związany z socjologią (np. realizacja badań socjologicznych, ewaluacyjnych, projektów szkoleniowych, badawczych, promocyjnych).

   Podmiot musi zatrudniać min. 1 osobę z wykształceniem socjologicznym.

   Wykonawca wyraża zgodę na nagrywanie wypowiedzi swojego reprezentanta/tki podczas debaty, które będą stanowiły materiał źródłowy do opracowania raportu z debaty.

III. Termin realizacji: 

   30.06.2015 r. od godz. 10.00 do godz. 13.30. Termin realizacji debaty może ulec zmianie po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy.

IV. Opis sposobu przygotowania wyceny:

 Wycena powinna zostać przygotowana na załączonym formularzu, który należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Uniwersytet Rzeszowski, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, pok. 002 bud. A1 za pośrednictwem e-maila lub osobiście do dnia 17.06.2015 r. do godz. 15.00.

    Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: Oferta na udział w debacie.

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny oferty i kryteria wyboru ofert:

 Wykonawca zamieszcza w ofercie cenę brutto brutto (tj. wraz z kosztami pracodawcy) za udział w debacie. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena podana w ofercie jest ceną ostateczną, niepodlegającą późniejszym negocjacjom - w cenie oferty należy ująć  wszystkie niezbędne koszty i opłaty, podatki etc. związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.

Cenę należy podać w PLN z dokładnością do 1 grosza (tj. do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania). Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie – PLN.

Kryteria (oceny) wyboru oferty i ich znaczenie (w %):

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu, na podstawie następujących kryteriów:

     

     Cena – 70%

     Liczba pracowników z wykształceniem socjologicznym – 30%

 

Oferty wypełniające w najwyższym stopniu wymagania w danym kryterium otrzymają maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. Suma punktów uzyskana w każdym z kryteriów będzie traktowana jako wartość punktowa oferty. 

 

VI. Ocena ofert, wybór najkorzystniejszej oferty:

    Sposób oceniania ofert:

Obliczenie liczby punktów przyznanych każdej ofercie zostanie dokonane na podstawie wzorów:

 

a)  Cena brutto brutto za realizację przedmiotu zamówienia:

 

                    najniższa cena brutto brutto w zbiorze ofert

  C =  ________________________________        x 100 x waga kryterium (0,70)

                           cena brutto brutto oferty badanej

 

 

b) Liczba pracowników z wykształceniem socjologicznym:

 

            najmniejsza liczba pracowników w złożonych ofertach

 L =     _______________________________________            x 100 x waga kryterium (0,30)

                    liczba pracowników dla oferty badanej

 

 

Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników w danym kryterium do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera najkorzystniejsze oferty na podstawie kryteriów oceny ofert.

 

VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

     mgr Janusz Halik

     Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 10.00 do godz. 14.00

Tel.: (17) 872 10 62, e-mail: koordynator.z4@gmail.com

 

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania o cenę bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranymi Wykonawcami.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

Zapytanie o cenę zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta (Zamawiającego).