Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytanie ofertowe 6/ZO/ZAD2/NIPR/2015

12.05.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 6/ZO/ZAD2/NIPR/2015

 

dotyczące udziału w komisji oceniającej prace złożone w ramach
„Konkursu na najlepszy projekt mechatroniczny” – edycja 2015

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność
i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na udział w
komisji oceniającej prace złożone w ramach „Konkursu na najlepszy projekt mechatroniczny”.

 

I.            Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Tel.: (17) 872 11 52

Osoba do kontaktu: Tomasz Sekuła, Mariusz Sierżęga

E-mail: tsekula@univ.rzeszow.pl, urmariusz@gmail.com

 

II.            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest dokonanie oceny i wybór najlepszych projektów zgłoszonych do „Konkursu na najlepszy projekt mechatroniczny” zorganizowanego
w ramach Zadania 2 projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu”.

2.    W ramach niniejszego zapytania ofertowego wyłonionych zostanie trzech członków Komisji,

3.    Do zadań komisji należy:

a)   Zapoznanie się z pracami zgłoszonymi na konkurs,

b)   Recenzja zgłoszonych prac,

c)    Udział w prezentacji zgłoszonych prac oraz w posiedzeniu komisji konkursowej,

d)   Wyłonienie Laureatów Konkursu,

e)    Przyznanie nagród Laureatom.

4.    Komisja dokona oceny zgłoszonych projektów zgodnie z kryteriami określonymi
w dokumencie „Formularz oceny pracy”, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Ilość prac poddanych recenzji zostanie podana Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

5.    Każdy projekt będzie podlegał osobnej recenzji przez wszystkich członków komisji,

6.    Prezentacja i ocena prac konkursowych odbędzie się w dniu ustalonym przez  Koordynatorem Zadania 2 w porozumieniu z członkami komisji,

 

III.            Wymagania dotyczące Wykonawcy:

1.    Tytuł/stopień naukowy : minimum doktor

2.    Pracownik dydaktyczny/naukowy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego

3.    Prowadzący obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat przedmiot na kierunku mechatronika Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy.

IV.            Opis sposobu dostarczenia oferty:

Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” wraz z podpisanym zapytaniem ofertowym należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c,

35-959 Rzeszów

pok. 011, bud. A1

w formie listu lub osobiście do dnia 22.05.2015 r. do godz. 11.00. Na kopercie lub w tytule maila powinien znajdować się opis: „Oferta na udział w komisji oceniającej prace konkursowe”.

 

V.          Kryteria oceny oferty

Kryterium wyboru składa się z 2 punktów. Oferta, której suma punktów będzie największa zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.  Z osobą, która złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Na kryterium wyboru składają się:

·             Cena - 50%

Przy założeniu, że osoba realizująca przedmiot zamówienia otrzymuje liczbę procent obliczaną ze wzorów:

 

C= cena * 100% * waga kryterium (0,5)

 

·         Wykształcenie - 50%

Przy założeniu, że osoba realizująca przedmiot zamówienia otrzymuje następującą liczbę procent za wykształcenie:

Profesor zwyczajny        –    1 pkt

Doktor habilitowany       – 0,8 pkt

Doktor                         ­ – 0,5 pkt

 

W = liczba punktów otrzymana za wykształcenie * 100% * waga kryterium (0,5)

 

VI.          Forma płatności:

Przelew na rachunek bankowy.

VII.          Termin płatności:

Do 21 dni od daty wykonania usługi i otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku.

VIII.          Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

mgr inż. Tomasz Sekuła, mgr inż. Mariusz Sierżęga

Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 8.00 do godz. 15.00

Tel.: (17) 872 11 52, 666 814 634

E-mail: tsekula@univ.rzeszow.pl, urmariusz@gmail.com

 

………………………….

Podpis 

Pliki do pobrania:
Umowa zlecenie.doc (67,5 KB)