Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Zapytanie ofertowe 11/ZO/ZAD2/NIPR/2015

19.05.2015 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 11/ZO/Zad2/NIPR/2015

na przeprowadzenie dwóch kampanii reklamowych na portalu dla maturzystów lub studentów

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na: Przeprowadzenie dwóch kampanii reklamowych na portalu dla maturzystów lub studentów, promujących kierunek mechatronika realizowany na Uniwersytecie Rzeszowskim.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Tel.: 16 872 11 52

Osoba do kontaktu: mgr inż. Tomasz Sekuła

Email: tsekula@ur.edu.pl

 

 

II. Termin przeprowadzenia kampanii reklamowych:

Pierwsza kampania reklamowa – termin emisji: 20.06.2015 r. – 4.07.2015 r.

Druga kampania reklamowa – termin emisji: 18.08.2015 r. – 2.09.2015 r.

Termin emisji może zostać przesunięty lecz okres emisji każdej z kampanii nie ulegnie zmianie. Ostateczny termin przeprowadzenia kampanii zostanie podany do 7 czerwca 2015 r. Ostatnia kampania zostanie zakończona nie później niż 7.09.2015 r. a rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi do 15.09.2015 r.

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na portalach kierowanych do maturzystów lub studentów dwóch kampanii reklamowych promujących kierunek mechatronika realizowany na Uniwersytecie Rzeszowskim i wspierany w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”. Zadaniem Wykonawcy będzie:

1.       Stworzenie i zamieszczenie aktywnego banera reklamowego typu „Billboard”:

- rozdzielczość min. 700 x 100 pikseli,

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy materiały graficzne pomocne w przygotowaniu bannerów w ciągu 3 dni od momentu podpisania umowy, a Wykonawca przedstawi 3 wzory banerów do ostatecznej akceptacji jednego szablonu banera przez Zamawiającego - 7 dni przed umieszczeniem banerów na portalach,

Baner powinien być dynamiczny i czytelny oraz zwierać miejsce na zamieszczenie znaków graficznych oraz źródeł finansowania projektu, powinien posiadać możliwość adaptowania jego rozmiaru zależnie od potrzeb portalu na którym będzie umieszczany. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia korekt i zmian do projektu graficznego bannera. Wykonawcą wprowadzi zmiany w banerze emitowanym podczas drugiej kampanii, która będzie dotyczyła terminu rekrutacji na studia I stopnia kierunku mechatronika

2.      Kampania prowadzona będzie na minimum jednym portalu, a maksymalnie na dwóch. Każda oferta składana na realizację niniejszego zapytania ofertowego może dotyczyć tylko jednego portalu skierowanego do maturzystów lub studentów zawierającego informacje o uczelniach wyższych, egzaminach maturalnych itp., których liczba unikalnych użytkowników w styczniu i lutym 2015 r. według Google Analytics, Stat24 lub innego rzetelnego źródła wyniosła średnio ponad 70 tyś. miesięcznie.

3.       Kliknięcie na baner powoduje przejście do strony www.mechatronika.ur.edu.pl lub innego adresu wskazanego przez Zamawiającego,

4.      Dopuszcza się możliwość, aby baner na danym portalu był emitowany naprzemiennie z cappingiem 3 w podanych terminach, liczba odsłon nie mniejsza niż 50 000 w każdej z kampanii – Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku po zrealizowanej kampanii, a w przypadku gdy liczba odsłon nie zostanie osiągnięta, okres kampanii będzie przedłużony do momentu spełnienia warunku.

5.   Projekt banera powinien być przygotowany zgodnie z zasadami wizualizacji oraz wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki;Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu raport z przeprowadzonej emisji banerów.

6.      Lokalizacja bannerów: na górze strony głównej i wszystkich podstronach portalu,

7.      Wymagania dotyczące raportu:

- Wykonawca sporządzi raport z emisji reklamy zawierający co najmniej następujące dane:  liczba odsłon, liczba unikalnych użytkowników, liczba kliknięć w baner.

- Wykonawca w ramach rozliczenia usługi dostarczy Zamawiającemu zrzuty ekranowe z widocznym logo kierunku mechatronika z obu kampanii reklamowych. Zrzuty ekranowe Wykonawca wyśle pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury za usługę jest podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

8.       Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać prawa autorskie Zamawiającemu oraz plik źródłowy (kod źródłowy) banera.

9.       Baner promujący kierunek mechatronika na wyświetlany będzie dla przeglądających portal z województwa podkarpackiego. Zamawiający dopuszcza wyświetlanie banera dla użytkowników z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), opatrzony pieczątką firmową i podpisany przez osobę upoważnioną (zgodnie z KRS lub innym właściwym dokumentem). Na formularzu należy umieścić adres portalu wraz z wymaganymi statystykami na którym będzie emitowany baner.

2. Wypełnione i podpisane oświadczenia (załącznik nr 2)

3. Wydrukowane potwierdzenia z zewnętrznego źródła - na dzień przygotowania oferty - 
(np. Google Analytics lub Stat24) przedstawiające liczbę odsłon/unikalnych użytkowników za styczniu i lutym 2015 r. portalu wskazanego w ofercie zgodnie z częścią III niniejszego zapytania ofertowego.

4. Wydrukowane i podpisane zapytanie ofertowe 11/ZO/Zad2/NIPR/2015

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

mgr inż. Tomasz Sekuła – Koordynator Zadania 2 w projekcie „UR-nowoczesność i przyszłość regionu”, 17 872 11 52

Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 9.00 do godz. 13.00

V. Opis sposobu dostarczenia oferty

Formularz ofertowy wraz z załącznikami należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Sekretariat kierunku mechatronika

Uniwersytet Rzeszowski

Al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów

Budynek A1, pokój 011 lub 024a
tel. +48 17 872 11 52

osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 1.06.2015 r. do godziny 11.00 z dopiskiem Zapytanie ofertowe 11/ZO/ZAD2/NIPR/2015 – nie otwierać przed 1.06.2015 godz. 11:00

 

VI. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:

Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przekazać prawa autorskie Zamawiającemu do emitowanego banera.

Kryterium branym pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania będzie:

• najniższa cena (100%)

Zamawiający wybierze 2 najniższe cenowo oferty. W przypadku złożenia oferty na dwa portale o tym samym adresie internetowym (nazwie) przez różnych oferentów,  Zamawiający wybierze portal, którego cena jest niższa.

Po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający przedstawi stosowną umowę (załącznik nr 4) do podpisania oraz zleci tym samym przeprowadzenie kampanii reklamowych. Zamawiający zastrzega sobie niewyłonienie drugiego Wykonawcy przedmiotu zamówienia jeśli druga w kolejności najkorzystniejsza oferta przekroczy środki, które Zamawiający może przeznaczyć na realizowaną kampanię reklamową.

 

 

………………………………………..

Data i podpis Oferenta