Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Organizację i realizację kampanii reklamowej na telebimach promującej kierunek studiów mechatronika”

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR- nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty na „Organizację i realizację kampanii reklamowej na telebimach promującej kierunek studiów mechatronika”.

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Uniwersytet Rzeszowski,
Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,
REGON 691560040,
NIP 813-323-88-22
Osoba do kontaktu:
Joanna Sterniewska
Asystent Menadżera Projektu
Pok. 024a, Budynek A1
Tel. + 48 17 872 11 84
e-mail: nipr@ur.edu.pl

II. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:


1. Przedmiot zamówienia: Organizacja i realizacja kampanii reklamowej na telebimach (ekranach LED)
1.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa produkcji jednego 15-sekundowego spotu reklamowego oraz jego emisja na telebimach, tj. zamieszczenie i wyświetlenie na telebimach spotu reklamowego w następujących terminach:
- od 6 do 25 czerwca 2015, (20 dni emisji)
- od 20 do 29 sierpnia 2015, (10 dni emisji).
Łącznie 30 dni emisji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych terminów emisji w przypadku zmiany terminów rekrutacji na studia na Uniwersytecie Rzeszowskim. Przy czym ilość emisji i ilość dni kampanii reklamowej pozostanie bez zmian, a Wykonawca zostanie poinformowany o zmianie terminu emisji  przynajmniej na 10 dni przed pierwotnym terminem emisji.
1.2. Zamawiający dostarczy Wykonawcy informacje oraz pliki graficzne, które mają zostać umieszczone w 15-sekundowym spocie reklamowym.
Reklama będzie promowała studia na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku mechatronika.
1.3. Zamieszczenie reklamy na telebimach odbywać się będzie w następujących miastach województwa podkarpackiego o wskazanych ilościach telebimów oraz minimalnej powierzchni telebimu:
 

MIASTO ILOŚĆ TELEBIMÓWMINIMALNA POWIERZCHNIA W M2
RZESZÓW224
RZESZÓW418
PRZEMYŚL115
DĘBICA210
JAROSŁAW210
MIELEC112
KROSNO28
SANOK110
STALOWA WOLA110
RAZEM16-


2. Wszystkie telebimy wymienione w punkcie 1.3. muszą być trwale związane z podłożem lub budynkiem, nie dopuszcza się wykorzystania telebimów mobilnych/przenośnych.
3. Parametry techniczne dotyczące produkcji spotów reklamowych oraz ich emisji:
- Zamawiający dostarczy materiały graficznie i informacyjne na podstawie których Wykonawca wykona 15-sekundowy spot reklamowy promujący kierunek mechatronika.
- Spot reklamowy typu STANDARD: animacje zawansowane, opracowanie i dostosowanie materiałów Zamawiającego przy tworzeniu kampanii reklamowej i spotów.
- Po wykonaniu spotu Wykonawca przekaże go Zamawiającemu do wcześniejszego wglądu i akceptacji na minimum 3 dni kalendarzowe przed emisją na telebimach.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia trzech poprawek w spocie reklamowym.
- Przed drugim terminem emisji tj. od 20 do 29 sierpnia 2015 Wykonawca naniesie na spocie reklamowym zmianę dotyczącą informacji umieszczonych na spocie, głównie dotyczącą terminów rekrutacji uzupełniającej na studia.
- Wykonawca dostosuje wykonany spot reklamowy w zależności od wymagań, jakie musi on spełniać ze względu na różną wielkość telebimów.
- Częstotliwość emisji minimum 84 wyświetlenia dziennie na każdym z wymienionych telebimów.
- Wyświetlenia powinny ukazywać się nie rzadziej, niż co 10 minut. Emisja spotów reklamowych powinna mieścić się codziennie w godzinach od 7:00 – 21:00.
W sprawach merytorycznych Zamawiającego reprezentuje:  
Joanna Sterniewska
Asystent Menadżera Projektu
Pok. 024a budynek A1
Tel. + 48 17 872 11 84
e-mail: nipr@ur.edu.pl

III. Rozliczenie z Wykonawcą:

Zamawiający dopuszcza wystawienie faktury za zrealizowaną część zamówienia w terminie 7 dni od daty ukończenia każdej z dwóch części emisji. Kwota na fakturze/rachunku powinna być proporcjonalna do ilości zrealizowanych dni emisji. Do każdej faktury należy dołączyć minimum 5 kolorowych zdjęć lub filmików w różnych porach dnia jego emisji oraz w różnych terminach i miejscach.
W przypadku, gdy Wykonawca wystawi jedną fakturę po całym zamówieniu zobowiązany jest do dostarczenia minimum 8 kolorowych zdjęć lub filmików w różnych porach dnia jego emisji oraz w różnych terminach i miejscach.
Termin zapłaty faktury: 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
IV. Kryterium wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert: 100% cena.
V. Opis sposobu przygotowywania oferty
Oferty należy wysłać pocztą/kurierem lub złożyć osobiście w biurze projektu NIPR (W GODZINACH OD 9:00 DO 15:00) lub przesłać na adres e-mailowy: nipr@ur.edu.pl (zeskanowany wypełniony i podpisany formularz ofertowy, oświadczenie i zapytanie ofertowe) do dnia 26.05.2015r. do godziny 13:00.
Oferta powinna składać się z:
1. Wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1), opatrzonego pieczątką firmową i podpisanego przez osobę upoważnioną.
2. Wypełnionego i podpisanego oświadczenia (załącznik nr 2).
3. Podpisane zapytanie ofertowe.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Oświadczenie


Uwaga:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Nieudzielania odpowiedzi oferentom, których oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą,
2. Zawarcia umowy tylko z wybranym oferentem.
3. Nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania bez podania przyczyn oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania oferty.