Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Relacja z przebiegu IV Sympozjum Wyjazdowego pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii

W dniach 2 – 4 lipca 2014 roku, w Baranowie Sandomierskim, odbyło się IV Sympozjum Wyjazdowe pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (IS UR), zrealizowane w ramach zadania 4 projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Obrady zainaugurował ks. dr hab. Witold Jedynak, prof. UR, Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Problemy, nad którymi dyskutowano w trakcie Sympozjum dotyczyły m.in.: jakości kształcenia na kierunku socjologia, potrzeb szkoleniowych pracowników naukowo-dydaktycznych IS UR, możliwości prowadzenia studiów podyplomowych przez IS UR, reformy programowej studiów doktoranckich, możliwości pozyskania dofinansowania na działalność badawczą przez pracowników naukowo-dydaktycznych IS UR, wsparcia młodych doktorów w procedurze habilitacyjnej, uzyskania uprawnień habilitacyjnych oraz utrzymania uprawnień doktorskich, zacieśniania współpracy w zakresie badań naukowych między IS UR a zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi, współpracy z Konferencją Instytutów Socjologii, intensyfikacji współpracy w zakresie badań naukowych między IS UR a przedsiębiorstwami z terenu województwa podkarpackiego, organizacji konferencji naukowych, rekrutacji kandydatów na kierunek socjologia oraz promocji IS UR.

IV Sympozjum Wyjazdowe zakończono podsumowaniem poruszonych w jego trakcie tematów oraz podziękowaniami Dyrekcji Instytutu za aktywne uczestnictwo skierowanymi do pracowników naukowo-dydaktycznych IS UR, którzy wzięli udział w obradach.