Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ZO/ZAD4/NIPR/2014_Dostawa cateringu na debatę

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę cateringu dla uczestników debaty.

I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Aleja Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
Tel.: (017) 872 10 62
Osoba do kontaktu: mgr Ewelina Dulska
E-mail: wsparciez4@gmail.com


II.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla uczestników debaty.


III.Termin realizacji zamówienia:
25.06.2014 r. (środa)
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu dostawy cateringu (po uzgodnieniu z Wykonawcą).


IV.Szczegółowe wymagania związane z zamówieniem:

1)Miejsce realizacji: Rzeszów, ul. Aleja Rejtana 16c, Budynek Główny A1, Instytut Socjologii (3 piętro), pokój nr 327

2)Czas realizacji zamówienia:25.06.2014 r. od godziny 09.00 do godziny 14.00
W tym należy uwzględnić serwis kawowy oraz poczęstunek: od godziny 09.00
Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia godziny rozpoczęcia poczęstunków po uzgodnieniu z Wykonawcą.

3)Serwis kawowy powinien zawierać łącznie:
a)Kawę rozpuszczalną w saszetkach – min. 30 szt.,
b)Herbatę ekspresową czarną w saszetkach – min. 30 szt.,
c)Cukier w saszetkach – min. 200 szt. (saszetka 5g),
d)Śmietankę do kawy – min. 30 szt.,
e)Cytrynę w plastrach – min. 30 szt. (w plastrach),
f)Wodę mineralną niegazowaną w butelkach – 20 szt. po 0,5l,
g)Wodę mineralną gazowaną w butelkach – 20 szt. po 0,5l,
h)Sok owocowy 100% pomarańczowy w kartonie – 7 szt. po 1l,
i)Sok owocowy 100% jabłkowy w kartonie – 7 szt. po 1l,
j)Ciastka – 1200 g (różne rodzaje).

1.Poczęstunek:
a)Tartinki, 45 sztuk (na bagietce z: pastą twarożkową, wędliną, serem żółtym, pomidorem, ogórkiem),
b)Koreczki, 45 sztuk (np.: z serem żółtym, zieloną oliwką, pomidorem, kiszonym ogórkiem),
c)Muffiny, 30 sztuk.

4)Obsługa i sprzęt po stronie Wykonawcy:
a)Zamawiający wymaga kompleksowej obsługi, w tym przygotowanie i podanie poczęstunków, przygotowanie stołu wraz z dekoracjami i nakryciami oraz uprzątnięcie stołów i pomieszczeń po posiłku.
b)Zamawiający nie dysponuje własnymi nakryciami.

V.Sposób przygotowania oferty:
1.Ofertę należy wypełnić na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
2.Wypełniony Formularz ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c,
35-959 Rzeszów
pok. 002 bud. A1
za pośrednictwem e-maila lub osobiście od dnia 10.06.2043 r. do dnia 17.06.2013 r. do godz. 12.00
Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: „Oferta na dostawę cateringu”.

VI.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:
mgr Ewelina Dulska
Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 8.00 do godz. 15.00
Tel.: (017) 872 10 62
E-mail: wsparciez4@gmail.com

VII.Kryterium brane pod uwagę przy wyborze ofert:
•najniższa cena 100%
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleci dostawę cateringu Oferentowi, którego cena będzie najniższa.

VIII.Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
1.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta.