Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

Znaczący wzrost pozycji kierunku socjologia w „Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2014”

W 2014 roku Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” po raz piętnasty opracowała prestiżowy „Ranking Szkół Wyższych”. Rezultatem prac niezależnych ekspertów jest lista rankingowa uczelni i kierunków, która służy głównie kandydatom na studia przy wyborze dalszej drogi kształcenia. Kierunek socjologia prowadzony na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego poprawił swoją pozycję aż o 7 pozycji w porównaniu do roku 2013. Należy podkreślić, że zajęcie 11 miejsca w kraju w rankingu jednostek naukowo-badawczych i dydaktycznych z zakresu socjologii to znaczące osiągnięcie dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, świadczące o dostrzeżeniu rosnącego potencjału naukowego i dydaktycznego kierunku socjologia.

Ranking „Perspektywy 2014” został podzielony na siedem obszarów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Analizie poddano wszystkie uczelnie akademickie w Polsce oraz prowadzone przez nie kierunki studiów. Uczelnia o najlepszej ocenie dostała 100 punktów a pozostałe wyniki są wartościami względnymi odniesionymi do najlepszego wyniku w danym kryterium (np. wartość 75,61 oznacza, że dana uczelnia wypracowała 75,61% wyniku najlepszej uczelni w danym kryterium). Ranking składa się z pięciu podstawowych kryteriów:

Preferencje pracodawców – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym CATI, przeprowadzonym na zlecenie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR na reprezentatywnej grupie 1800 pracodawców. Pomiarem objęto przedsiębiorstwa ze wszystkich sekcji PKD oraz wszystkich województw. Przedsiębiorstwa wskazywały absolwentów których uczelni w ramach wskazanych obszarów cenią najbardziej i ich zatrudniają (lub najchętniej by zatrudnili) w kluczowych obszarach działalności firmy (analiza wyników z dwóch ostatnich lat).
Ocena przez kadrę akademicką – liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym CAWI wśród kadry akademickiej (profesorowie „belwederscy” oraz doktorzy habilitowani, którzy uzyskali tytuł lub stopień w trzech ostatnich latach). W badaniu nie uwzględniano głosów oddanych na uczelnie będące podstawowym miejscem pracy respondenta (analiza wyników z trzech ostatnich lat).
Publikacje – liczba publikacji uwzględnionych w bazie SCOPUS (stan bazy na dzień 21.01.2014) w latach 2009-2013. Publikacje były analizowane i przyporządkowane do poszczególnych grup na podstawie klasyfikacji dziedzin naukowych bazy SCOPUS.
Cytowania – liczba cytowań publikacji z lat 2009-2013 określonych w kryterium „publikacje” w stosunku do liczby tych publikacji (stan bazy na dzień 21.01.2014).
H-index – współczynnik publikacji oraz ich cytowań mierzony wg metody Hirscha za lata 2009-2013 (stan bazy na dzień 21.01.2014). H-indeks jest zdefiniowany jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.

Warto zaznaczyć, że wzrost pozycji Instytutu Socjologii UR w rankingu to rezultat wspólnej, wieloletniej pracy na rzecz rozwoju kierunku socjologia wykonywanej przez Dyrekcję i pracowników Instytutu, doktorantów kierunku socjologia oraz pracowników projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Według dyrektora ks. prof. Witolda Jedynaka – Instytut Socjologii stara się modernizować pracownie, a także modyfikować i unowocześniać kształcenie na kierunku socjologia, dostosowując je nie tylko do aktualnych potrzeb badawczo-naukowych i dydaktycznych, ale przede wszystkim do tego, by absolwenci kończący socjologię rzeszowską byli atrakcyjni i konkurencyjni na rynku pracy.

W 2011 roku w Instytucie Socjologii UR w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu” utworzono specjalistyczne pracownie do prowadzenia badań ilościowych (pracownia CATI) oraz badań jakościowych (pracownia FGI), co otworzyło nowe możliwości prowadzenia badań przed pracownikami naukowo-dydaktycznymi oraz studentami kierunku socjologia. Do chwili obecnej jedynie nieliczne uczelnie w kraju zapewniają możliwość realizacji badań społecznych oraz kursów praktycznych z zakresu socjologii przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i oprogramowania używanego w firmach badawczych. Pracownię FGI wyposażono w lustro weneckie, meble oraz wysokiej jakości sprzęt audiowizualny. Pracownia CATI posiada nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, serwer, projektor oraz dziesięć stanowisk komputerowych z dostępem do specjalistycznego oprogramowania. Ponadto zakupiono 10 netbooków z dostępem do bezprzewodowego Internetu oraz 10 wysokiej klasy lustrzanek cyfrowych.

Modernizacja infrastruktury technicznej, a także modyfikacja programów kształcenia na kierunku socjologia zostały przeprowadzone zgodnie z potrzebami pracodawców, którzy uczestniczą w cyklicznych debatach organizowanych w Instytucie Socjologii od 2011 roku w ramach projektu „UR – nowoczesność i przyszłość regionu”. Rozwój kierunku socjologia wspierany jest także przez projekt poprzez realizację sympozjów wyjazdowych oraz warsztatów metodologicznych, w których uczestniczą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Socjologii. Organizacja sympozjów umożliwiła opracowanie Programu Rozwoju Kierunku Socjologia, natomiast realizacja warsztatów przyczynia się do rozwoju zawodowego pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu. Rozwój naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych, systematyczny wzrost poziomu kształcenia (zwłaszcza w aspekcie praktycznym), realizacja założeń przyjętych w Strategii Rozwoju Instytutu Socjologii to tylko niektóre z przesłanek, które pozwalają sądzić, że w kolejnych rankingach jednostek naukowo-badawczych i dydaktycznych z zakresu socjologii kierunek socjologia będzie plasował się jeszcze wyżej niż w rekordowym 2014 roku.

mgr Janusz Halik