Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ZO/ZAD4/NIPR/2014

Data: 11.04.2014    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 3/ZO/ZAD4/NIPR/2014

 

Dostawa 10 krzeseł biurowych

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność
i przyszłość regionu ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę 10 krzeseł  biurowych.

 

  1.       Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Tel.: (017) 872 10 62

Osoba do kontaktu: mgr Ewelina Dulska

E-mail: wsparciez4@gmail.com

 

  1.       Termin realizacji zamówienia:

14 dni od podpisania umowy.

 

  1.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Parametr

Opis wymagań

Krzesło (10 sztuk)

Szerokość siedziska:

Min. 47 cm

Głębokość siedziska:

Min. 47 cm

Masa:

Min.12 kg

Kolor siedziska i oparcia:

Granatowy

Podstawa jezdna:

Pięcioramienna, czarna nylonowa

Mechanizm ruchowy umożliwiający:

 

-regulację wysokości oparcia

-regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska

-regulację odległości oparcia od siedziska

-regulację wysokości siedziska za pomocą podnośnika  pneumatycznego

Przykładowe zdjęcie:

 

 

 

 

 

lub o zbliżonych parametrach.

Inne:

-Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony w stanie złożonym – zdatnym do natychmiastowego użytku

- Min. 24 miesięczna gwarancja

 

  1.       Warunki do spełnienia przez Wykonawców, dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. W ofercie należy podać nazwę producenta i nazwę modelu oferowanego krzesła i parametry techniczne oferowanego modelu, które umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie, czy zaoferowany model spełnia minimalne wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku nie spełnienia wymagań technicznych przez zaoferowany model Zamawiający wybierze kolejną ofertę spełniającą wymagania techniczne.

2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

  1.        Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy wypełnić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisana przez osobę upoważnioną.

2.  Wypełniony Formularz Ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c,

35-959 Rzeszów

pok. 002 bud. A1

za pośrednictwem e-maila lub osobiście do dnia 24.04.2014 r. do godz. 15.00

Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: „Oferta na dostawę 10 krzeseł biurowych”.

 

  1.       Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

mgr Ewelina Dulska

Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 8.00 do godz. 16.00

Tel.: (017) 872 10 62

E-mail: wsparciez4@gmail.com

 

  1.       Kryterium brane pod uwagę przy wyborze ofert:
  •       najniższa cena 100%

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleci dostawę 10 krzeseł biurowych Oferentowi, którego cena będzie najniższa.

 

  1.       Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta.