Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/ZO/ZAD4/NIPR/2014

Data: 11.04.2014 r.   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 2/ZO/ZAD4/NIPR/2014

 

Dostawa nowego flipcharta (1 sztuka) wraz z papierem

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność
i przyszłość regionu ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę flipcharta.

 

 1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Tel.: (017) 872 10 62

Osoba do kontaktu: mgr Ewelina Dulska

E-mail: wsparciez4@gmail.com

 

 1.      Termin realizacji zamówienia:

14 dni od podpisania umowy.

 

 1.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Parametr

Opis minimalnych wymagań

Rozmiar powierzchni użytkowej (szerokość x wysokość)

min. 67,5 x 100 cm.

Waga:

max. 12 kg

Powierzchnia tablicy

suchościeralno-magnetyczna

Inne

 •      półka na markery na całej szerokości dolnej krawędzi
 •      uchwyt do przytrzymywania papieru
 •      regulowany rozstaw haków na papier umożliwiający używanie różnych arkuszy papieru
 •      regulacja wysokości od 105 cm do 184cm
 •      papier (blok) do flipchart’ów o formacie minimum A1

 

 1.      Warunki do spełnienia przez Wykonawców, dotyczące przedmiotu zamówienia:

1.      W ofercie należy podać nazwę producenta i nazwę modelu oferowanego flipcharta i parametry techniczne oferowanego modelu, które umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie, czy zaoferowany model spełnia minimalne wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku nie spełnienia wymagań technicznych przez zaoferowany model Zamawiający wybierze kolejną ofertę spełniającą wymagania techniczne.

2.      Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

3.      Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

 1.       Sposób przygotowania oferty:

1.      Ofertę należy wypełnić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisana przez osobę upoważnioną.

2.      Wypełniony Formularz Ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c,

35-959 Rzeszów

pok. 002 bud. A1

za pośrednictwem e-maila lub osobiście do dnia 24.04.2014 r. do godz. 15.00

Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: „Oferta na dostawę flipcharta”.

 

 1.      Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

mgr Ewelina Dulska

Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 8.00 do godz. 16.00

Tel.: (017) 872 10 62

E-mail: wsparciez4@gmail.com

 

 1.      Kryterium brane pod uwagę przy wyborze ofert:
 •     najniższa cena 100%

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleci dostawę flipcharta wraz
z papierem Oferentowi, którego cena będzie najniższa.

 

 1.      Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta.