Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE - usługa cateringowa - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym dotyczącym: usługi cateringowej na Uroczystości wręczenia dyplomów, w ramach projektu pn. „UR – nowoczesność i przyszłość regionu

I. Zamawiający

Uniwersytet Rzeszowski,

Aleja Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów,

REGON 691560040, NIP 813-323-88-22

II. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje obsługę cateringową w formie szwedzkiego stołu, wraz z ustawieniem stołów, nakryciem i porcelaną przewidzianą dla 100 osób. Ilość stołów minimum pięć, umożliwiająca swobodny dostęp do posiłków i napojów.

Przewidywana ilość osób 100.

1. Przerwa na lunch ciągła od godziny 13:30 do 15:00.

 • kawa bez ograniczeń, dodatkowo expres kawowy
 • herbata bez ograniczeń w torebkach (różne smaki) do samodzielnego zaparzenia + gorąca woda osobno,
 • cukier,
 • śmietanka do kawy,
 • cytryny,
 • soki owocowe 100 %, różne rodzaje, min. 0,2 l na osobę podawane w dzbankach,
 • woda mineralna gazowana 0,5 l – ilość 60 szt. (butelki niekaucjowane),
 • woda mineralna niegazowana 0,5 l – ilość 60 szt. (butelki niekaucjowane),
 • mix ciasteczek cocktailowych 50 g/osobę,
 • tartinki, kanapeczki dekoracyjne z wędlinami, serami i warzywami - 3 szt. /osobę, minimum 3 różne  rodzaje (do ustalenia z Zamawiającym).
 • pierogi pieczone nadziewane  mięsem, warzywami, serem - 3 szt. /osobę – minimum 3 różne rodzaje (do ustalenia z Zamawiającym),
 • sałatki 250 g/osobę, co najmniej 4 różne rodzaje m. in. grecka, z kurczakiem, z szynką i z serem – (do ustalenia z Zamawiającym),

 

Termin wykonania zlecenia: 11 kwietnia 2014 r.

Oferta powinna być przygotowana na wzorze zawartym w załączniku nr 1.

 • Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do przygotowania miejsca posiłku we wskazanych przez Zamawiającego miejscu.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: rozkładanych stołów, obrusów, serwetek, ozdób stołu.
 • Wykonawca zapewni duże worki na zużyte naczynia i opakowania.
 • Wykonawca zapewnia odpowiednią temperaturę dostarczonych posiłków.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Ostateczna godzina rozpoczęcia przerwy kawowej oraz podania przekąsek zostanie przekazana Wykonawcy 4 dni przed terminem wykonania zlecenia

 

Zakres usługi:

Pozostałe warunki realizacji zamówienia:

 • Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będzie odbywać się po wykonaniu usługi cateringowej.
 • Wartość zamówienia obliczona będzie jako iloczyn liczby osób wynikających z zamówienia oraz ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy i płatna będzie po wykonaniu zamówienia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej pod względem formalnym i materialnym faktury VAT. Za datę zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

 

III. Miejsce i termin realizacji zamówienia:

Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana 16, 35-959 Rzeszów

IV. Kryterium oceny i wyboru oferty

Zamawiający dokona oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium oceny, którym jest cena ofertowa (znaczenie przy wyborze oferty - 100%). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie najniższą cenę. Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie wybrana i zawrze z nim umowę o realizację zamówienia uwzględniającą w szczególności warunki zapytania ofertowego i złożonej oferty cenowej.

V. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście w biurze projektu NIPR lub przesłać na adres e-mailowy: nipr@univ.rzeszow.pl (zeskanowany wypełniony i podpisany formularz ofertowy) do dnia 04.04.2014r.

VI. Dodatkowe informacje

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Kinga Gmyr,

nr tel. (17) 872 11 84, 666 814 860