Uniwersytet Rzeszowski - Nowoczesność i Przyszłość Regionu
Wysoki kontrast

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/ZAD4/NIPR/2014

Data: 17.03.2014    

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/ZO/ZAD4/NIPR/2014

 

Dostawa 38 szt. pamięci przenośnych (pendrive) trwale oznaczonych logo UE oraz PO KL

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu „UR – nowoczesność
i przyszłość regionu ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę pamięci przenośnych.

 

  1.      Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

ul. Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

Tel.: (017) 872 10 62

Osoba do kontaktu: mgr Ewelina Dulska

E-mail: wsparciez4@gmail.com

 

  1.      Termin realizacji zamówienia:

14 dni od podpisania umowy.

 

  1.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Parametr techniczny

Opis minimalnych wymagań

Pojemność

Min. 8 GB

Szybkość zapisu [MB/s]

Min. 10

Szybkość odczytu [MB/s]

Min. 30

Podłączenie do komputera

Min. USB 3.0

Zastosowane technologie

Plug&Play

Gwarancja

Min. 2 lata

 

  1.      Warunki do spełnienia przez Wykonawców, dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Pamięci przenośne (pendrive, 38 szt.) muszą być trwale oznaczone logo PO KL oraz UE z odniesieniem słownym do Unii Europejskiej (np. druk, grawer).

2.  W ofercie należy podać nazwę producenta i nazwę modelu oferowanego pendrive’a i parametry techniczne oferowanego modelu, które umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie, czy zaoferowany model spełnia minimalne wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
W przypadku nie spełnienia wymagań technicznych przez zaoferowany model Zamawiający wybierze kolejną ofertę spełniającą wymagania techniczne.

3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

  1.      Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy wypełnić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową i podpisana przez osobę upoważnioną.

2.  Wypełniony Formularz Ofertowy należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c,

35-959 Rzeszów

pok. 002 bud. A1

za pośrednictwem e-maila lub osobiście do dnia 26.03.2014 r. do godz. 15.00

Na kopercie lub w tytule e-maila powinien znajdować się opis: „Oferta na dostawę pendrive”.

 

  1.      Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcą:

mgr Ewelina Dulska

Informacje udzielane będą w dni robocze (pon.-pt.) od godz. 8.00 do godz. 16.00

Tel.: (017) 872 10 62

E-mail: wsparciez4@gmail.com

 

  1.      Kryterium brane pod uwagę przy wyborze ofert:
  •        najniższa cena 100%

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zleci dostawę pamięci przenośnych Oferentowi, którego cena będzie najniższa.

 

  1.      Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie drogą mailową wszystkie podmioty, które przesłały oferty w ustalonym terminie.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od procedury zapytania ofertowego bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy tylko z wybranym Wykonawcą.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania ofert otrzymanych po terminie.

 

 Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie internetowej projektu: nipr.univ.rzeszow.pl oraz w gablocie informacyjnej w siedzibie Beneficjenta.

Pliki do pobrania:
Projekt_umowy.pdf (431,76 KB)